Melding om reguleringsvedtak - Grasberg i Slettedalen

I medhold av plan – og bygningsloven § 12- 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte den 23.05.2012 reguleringsplan (detaljeregulering), med bestemmelser, for hytter på gnr. 42 bnr. 15, 22 – Grasberg i Slettedalen

 

Reguleringsområdet ligger på vestsida av Slettedalsvatnet ved Grasberg.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for nytt hyttefelt. På plankartet er det innregulert 12 nye hytter, interne traktorveger, friluftsområder, parkerings - og rasteplass og areal for kulturminne (Langaløa).

Vedtaket kan i medhold av plan – og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap.VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Sauda kommune, Pb.44, 4201 Sauda, eller som e-post innen 11. mars 2013.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må framsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan – og bygningslovens §§ 15 – 2 og 15 - 3.

Eventuelle krav må framsettes skriftlig for Sauda kommune.

Vedtatt plankart og bestemmelser, samt planbeskrivelse er lagt ut på kundetorget (1. etasje, Rådhuset), samt som vedlegg her.

Er bygge – og anleggstiltak, som hjemles i vedtatt plan, ikke satt i gang senest fem år etter vedtak av planen, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak.

Jfr. plan – og bygningsloven § 12 – 4, 5. led

Ansvarleg Ørjan Djuv. Sist endra 14.04.2016
Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal

Logg inn


Generell informasjon