Reguleringsplan for hytter på gnr. 36 bnr. 10 og 11 i Herheimsdalen - Melding om reguleringsvedtak

Norconsult har på vegne av grunneigere av gnr. 36 bnr. 10 og 11 i Herheimsdalen utarbeidet ny reguleringsplan for området som ligger sørvest for Fetavatnet (se vedlagt plankart). Planen ble vedtatt i Kommunestyret i sak 039/2016.

Området på gnr. 36 bnr. 11 har tidligere vært regulert. Dette området ligger som byggeområde i arealdelen i kommuneplanen. Området kan da ha en forholdsvis tett utbygging med hytter. Grunneieren av dette området ønsket å legge til rette for flere hytter på sin eiendom.

På gnr. 36 bnr. 10 har det tidligere kun vært oppført en hytte og en uteløe. Grunneieren av dette området ønsket også å legge til rette for hyttebygging og har derfor i samarbeid med naboen engasjert konsulentfirma til å lage en ny felles plan. Området på gnr. 36 bnr. 10 er avsatt til LNF – område – Sone II som tillater spredt hytteutbygging.

Ny plan omfatter totalt 73 hytter og det er planlagt 45 nye hytter i området. Størrelsen på området er 640 daa. Det ble varslet oppstart av planarbeidet i begynnelsen av november 2014, med uttalelsesfrist den 1. des. 2014.

Vedtaket kan i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland.
Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sauda kommune, Pb. 44, 4201 Sauda, innen 01. august 2016.

Planskildring (PDF, 3 MB)

Reguleringsføresegner (PDF, 243 kB)

Plankart (PDF, 7 MB)

ROS-analyse (PDF, 903 kB)

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon