Varsel om oppstart av planarbeid - Breiborg

Bergen Arkitektkontor AS skal utarbeide planforslaget på vegne av tiltakshaver Solgunn Selland. Kommunen krever ny regulering av området på bakgrunn av at tiltakshaver ønsker økt fortetting av området.

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljregulering på gbnr. 43/2 m.fl, Breiborg i Sauda kommune.

Planområdet er i gjeldende bebyggelsesplan hovedsakelig regulert til hyttebebyggelse. Adkomst og parkering til dagens hyttebebyggelse foregår langs fylkesvei 520. Planområdet utgjør ca 4900 daa. Planen skal legge til rette for fritidsbebyggelse, utleiehytter, hotell/overnatting, forretning, bevertning og skianlegg. Hovedandelen av bebyggelsen vil utgjøres av frittliggende hyttebebyggelse hovedsakelig innenfor gjeldende reguleringsplanområde. Planen legger opp til adkomst til hyttene fra felles parkeringslommer langs dagens fylkesvei 520.

Ett av de sentrale tema i planarbeidet vil være knyttet til avsatte ras og skredområde, angitt som faresone i gjeldende kommuneplan. Planen skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredning.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Eventuelle merknader kan sendes på e-post eller til Bergen Arkitektkontor AS, 74 Kristianborg,5822 Bergen, innen 15.12.2015.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Bergen Arkitektkontor AS ved Jon Eirik Fjørtoft på e-post eller tlf. 46 43 36 90.

Varslingskart (JPG, 2 MB)

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal

Logg inn


Generell informasjon