Varsel om oppstart av planarbeid - Haugane

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informera om at D-S Bygg AS på vegne av Haugane Hytter AS skal utarbeide detaljregulering av gbnr. 11/1 Haugane i Svandalen. 

Planområdet er ca 15 daa. Planområdet vil bli detaljregulert for fritidsboliger. Planen legger opp til adkomst til hyttene fra privat veg til Haugane 2. Formålet med planarbeidet vil være å legge til rette for fritidsboliger i nærheten til skitrekk. Parkering er tenkt løst primært på egen tomt. Det er regulert +-18 fritidsboliger i planen.

Lekeområdet vil bli regulert på sørvestsida av Haugane 1.

Området er en del av kommunedelplanen.

Planen skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredning. Naboer og grunneiere bli varslet direkte.

 

Reg. område - begrensninger (PDF, 495 kB)

 

For nærmere informasjon kan du kontakte D-S Bygg AS tlf: 98 21 09 45

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes til:

D-S Bygg As
Saudavegen 30
4200 Sauda

Eller Idehus@dsbyggas.no

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal

Logg inn


Generell informasjon