Varsel om oppstart av planarbeid - Rondekulen

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningsloven, vil vi med dette informere om at D-S Bygg AS på vegne av Rondekulen AS skal utarbeide detaljregulering av gbnr. 18/3 Rondekulen i Saudasjøen. 

Planområdet er ca 18 daa. Planområdet vil bli detaljregulert for eneboliger, flermannsboliger og leiligheter. Planen legger opp til adkomst fra FV 711 Svandalsvegen. Formålet med planarbeidet vil være å kunne tilby attraktive tomter med sentral beliggenhet til skole og barnehager. Parkering er tenkt løst primært på egen tomt. Det er regulert for ca 20 enheter.

Området er en del av kommunedelplanen.

Kommunen framlegger ingen krav om konsekvensutgreiing. Naboer og grunneiere bli varslet direkte.

 

Kart med områdebegrensning (PDF, 407 kB)

 

For nærmere informasjon kan du kontakte D-S Bygg AS tlf: 98 21 09 45

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes til:

D-S Bygg As
Saudavegen 30
4200 Sauda

Eller Idehus@dsbyggas.no

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon