Omsorgslønn - Serviceerklæring

Formål med tjenesten

Å gi økonomisk støtte til familiebasert omsorg til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Å bidra til best mulig omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet og gjøre det mulig for private omsorgsytere å utføre hjelpen.

Ved å yte omsorgslønn kan den som trenger hjelp, bo hjemme uten å motta andre kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Hvem kan få tjenesten

Personer som helt eller delvis har den daglige omsorgen for personer som trenger omfattende hjelp til å ta vare på selg selv. Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende, være av varig karakter og bli vurdert som den mest hensiktsmessige hjelpeformen. Omsorgsarbeidet må klart overstige vanlig omsorg for barn på samme alder. Bruker må være bosatt i Sauda kommune og omsorgsyter må ha samme bosted som bruker.

Hva kan bruker/omsorgsyter forvente av oss

 

 • Kommunen avgjør om omsorgslønn skal innvilges og hvor stor den eventuelt skal være.
 • Behovet vurderes etter en bred skjønnsmessig vurdering.
 • Kommunene skal finne den mest formålstjenlige fordelingen mellom omsorgslønn og andre tjenester fra kommunen.

Hva forventer vi av bruker/omsorgsyter

 

 • Det forutsettes at barnet har fått hjelpestønad sats 4.
 • Unntaksvis kan omsorgslønn innvilges til foreldre som har hjelpestønad stats 3 i påvente av behandlingen av søknad om sats 4.
 • Omsorgslønn må vurderes opp mot andre andre tjenester og tiltak som kommunen kan iverksette for å dekke hjelpebehovet.
 • Familien og kommunen må i samråd vurdere omsorgslønn som den beste og mest hensiktsmessige hjelpeform.
 • Omsorgsyter må utføre arbeid som ellers ville høre inn under helse- og omsorgstjenesten.

Folketrygdloven kapittel 6

Beregning av omsorgslønn

 

 • Prioritert aldersgruppe 3-18 år.
 • Omsorgslønn beregnes vanligvis til mellom 6-12 timer pr. uke avhengig av alder og omsorgsbyrde.
 • Individuell vurdering.
 • All annen tjenesteyting som kan ha avlastende effekt kan trekkes fra utmålingen av omsorgslønn (avlastning, støttekontakt, barnehage, SFO, hjemmesykepleie, dagtilbud og lignende)
 • Det inngås en tidsavgrenset avtale mellom omsorgsyter og Sauda Kommune.
 • Omsorgslønn lønnes etter kommunenes regulativ for omsorgslønn.
 • Omsorgslønn er skattepliktig inntekt.
 • Den som får innvilget omsorgslønn, vil ikke ha krav på feriepenger og lønn under sykdom fra kommunen.

Praktiske opplysninger

Søknad om omsorgslønn sendes Tildelingskontoret. Saksbehandler tar kontakt med søker snarest for å avtale et vurderingsbesøk. Under dette besøket fyller saksbehandler ut et kartleggingsskjema sammen med søker. Svar på søknaden sendes søker etter maks. 21 dager.

Ytterligere veiledning og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til

Tildelingskontoret, Helsesenteret, Åbødalsveien 79, 4200 Sauda. Tlf. 52 78 60 50

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135