Individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og /eller sosiale tjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du ønsker det.

Retten er uavhengig av diagnose og alder og gjelder selv om du bare mottar tjenester fra ett forvaltningsnivå, for eksempel kommunen.

 

Et verktøy for samarbeid                                                                           

Individuell plan er et dokument som skal fungere som et verktøy/virkemiddel for å sikre samarbeid mellom bruker, hjelpeapparat og ulike tjenesteområder.

 

Planen skal sikre at brukeren får et sammenhengende tjenestetilbud og gi oversikt over dette. Ansvarfordelingen mellom de ulike instansene brukeren mottar tjenester fra, og mellom bruker og tjenesteyterne, skal komme tydelig frem. det er brukerens egne mål som skal være styrende i planen og legges til grunn når tiltak treffes.

 

Planen skal spesielt ha fokus på overganger i livet som f. eks., barnehage, bareskole, ungdomskole, flytting til egen bolig osv.

 

Den individuelle planen gir ikke tjeneste mottakeren større rett til helse- og/eller sosiale tjenester enn det som følger av regelverket, men gir brukeren en oversikt over sitt tjeneste tilbud og gir en klar ansvarsfordeling.

 

Samtykke                                                                          
Individuell plan kan ikke utarbeides uten brukers samtykke. For å gi samtykke forutsettes det at bruker har samtykke kompetanse. Det vil si innsikt i hva samtykket gjelder. Dersom dette mangler så kan en bruke samtykke kompetanse på vegne av andre, slik som foreldre, verge, hjelpeverge.

 

Unntak for samtykke gjelder brukere underlagt tvungen helsevern.

 

Rettigheter og plikter                                                                                   
Retten til individuell plan er hjemlet i lov om sosiale tjenester § 4-3a og Pasientrettighetsloven § 2-5.

 

Plikten til å utarbeide en slik plan er hjemlet i lov om sosiale tjenester § 4-3a, kommunehelsetjenesteloven § 6-2a, lov om spesialisthelsetjenesten § 2-5 og psykisk helsevernlov § 4-1.

 

Søknad/melding om individuell plan                                                          
For å søke/melde om individuell plan må man fylle ut skjemaet " Søknad/melding om individuell plan ". Dette skjemaet finner du på kommunen sine hjemmesider eller du kan få det ved å hendvende deg til tildelingskontoret.

Sist endra 28.06.2016
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Tildelingskontoret i Sauda
$(TITTEL)
52 78 60 50 Faks:52786031