Institusjonsopphold Sauda Distriktsmedisinske Senter (DMS)

FORMÅL MED TJENESTEN
 

Å gi helse- / pleie og omsorgstjenester ved behov for tett medisinsk  - / sykepleiefaglig oppfølging,  ved betydelig helse – og  funksjonssvikt ,  og eller alvorlig sykdom.

 

HVEM KAN FÅ TJENESTEN

 

Pasienter med behov for:

 • Overgangspleie og oppfølging av iverksatt medisinsk behandling etter sykehusopphold 
 • Rehabilitering/ opptrening ved funksjonssvikt/funksjonstap 
 • Utredning og kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), og vurdering av nødvendig pleie- og omsorgstjenester i hjemmet 
 • Lindrende behandling ved alvorlig/kronisk sykdom, og terminalpleie ved livets slutt 
 • Avlastningsopphold, som tiltak for pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid

 

HVA KAN PASIENTEN FORVENTE AV OSS

 

 • Oppfølging i tråd med målsetning for oppholdet. 
 • Oppnevnelse av primærsykepleier og sekundærkontakt. 
 • Tjenesten utføres av faglig kvalifisert helsepersonell, i nært samarbeid med pasient og med respekt for den enkelte sine ønsker. 
 • Ukentlig oppfølging av tilsynslege, og tilsyn av legevakt ved behov. 
 • Iverksetting og oppfølging av nødvendige medisinske tiltak, og bistand til personlig stell og hygiene ved behov. 
 • Gjennomgang av ernæringstilstand, føring av ernæringsjournal med risikovurdering. 
 • Fysikalsk behandling/opptrening etter faglig vurdering, opptreningsplan 
 • Tverrfaglig samhandling med andre faggrupper i kommunen. 
 • Vurdering av behov for tekniske hjelpemidler - hjelp til søknad. 
 • Vurdering av behov for nødvendige omsorgstjenester i hjemmet- hjelp til søknad. 
 • Ansatte er underlagt taushetsplikt i tråd med gjeldende lovverk. 

 

FORVENTNINGER TIL PASIENTEN

 

 • Pasienten må søke kommunalt institusjonsopphold. Kan bistås av tjenesten eller sine nærmeste pårørende/vergemål for å fylle ut søknad. 
 • Pasienten må gi riktige opplysninger om hva han/hun kan klare selv, og hva han/hun trenger hjelp til. 
 • Pasienten må opplyse hvem som er den nærmeste pårørende, og som tjenesten kan gi informasjon til omkring pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes.
 • Pasienten må være villing til å benytte tekniske hjelpemidler som muliggjør bistand fra helsepersonell, og bidrar til gode arbeidsforhold. 
 • Pasientens pårørende må ta ansvar for vask av privat tøy under korttidsopphold. 
 • Pasienten har selv ansvar for verdisaker/gjenstander som bringes med til SDMS. 
   

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
 

Pris: Døgnopphold betales etter "Forskrift om vederlag for opphold i institusjon".

Mer informasjon kan du få ved henvendelse til SDMS eller på kommunens hjemmesider, www.sauda.kommune.no

Saksbehandlingstid: Søknad om korttidsopphold sendes Tildelingskontoret. Saksbehandler tar kontakt med søker snarest for å avtale et vurderingsbesøk dersom nødvendig. Svar på søknaden sendes søker etter maks. 21 dager.

Ytterligere veiledning og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Tildelingskontoret.

 

Besøksadresse:
Sauda distriktsmedisinske senter (SDMS), Åbødalsveien 79, 4200 Sauda, Tlf. 52 78 60 90
Tildelingskontoret, Helsesenteret, Åbødalsveien 79, 4200 Sauda, Tlf. 52 78 60 50

 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135