Institusjonsopphold Sauda Distriktsmedisinske Senter (DMS)

Publisert av Solfrid Løvbrekke Handeland. Sist endra 21.12.2016

FORMÅL MED TJENESTEN


Å gi institusjonsopphold ved behov for tett medisinsk oppfølging ved betydelig helse- eller funksjonssvikt og/eller alvorlig sykdom.

 

HVEM KAN FÅ TJENESTEN

 

Pasienter med behov for:

 • Overgangspleie og oppfølging av iverksatt medisinsk behandling etter sykehusopphold
 • Rahabilitering/ opptrening ved funksjonssvikt/funksjonstap
 • Utredning og kartlegging av pasientens funksjonsnivå (IPLOS) og vudering av behov for pleie- og omsorgstjenester i hjemmet
 • Lindrende behandling ved alvorlig/kronisk sykdom og terminalpleie ved livets slutt
 • Avlastningsopphold, som et tiltak for pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid

 

HVA KAN PASIENTEN FORVENTE AV OSS

 

 • Oppfølging i tård med målet for oppholdet.
 • Tjenesten utføres av faglig kvalifisert helsepersonell, i nærtsamarbeid med pasient og med respekt for den eknelte sine ønsker.
 • Ansatte er underlagt taushetsplikt i tråd med gjeldende lovverk.
 • Ukentlig oppfølging av tilsynslege.
 • Iverksetting og oppfølging av nødvendige medisinske tiltak.
 • Tverrfarlig samhandling med andre faggrupper i kommunen.
 • Fysikalsk behandling/opptrening etter faglig vurdering.
 • Vurdering av behov for tekniske hjelpemiddler- hjelp til søknad.
 • Vudering av behov for nødvendige omsorgstjenester i hjemmet- hjelp til søknad.
 • Bistand til personlig stell og hygiene ved behov.
 • At det føres egen ernæringsjournal med risikovurdering.
 • Oppnevnelse av primærkontakt og eventuelt sekundærkontakt.
 • Hjelp/bistand etter avtale, eventuelt ved tilkalling via trygghetsalarm.

 

FORVENTNINGER TIL PASIENTEN

 

 • Pasienten må selv søke institusjonsopphold, men kan bistås av tjenesten å fylle ut søknad.
 • Pasienten må gi riktige opplysninger om hva han kan klare selv, og hva han trenger hjelp til.
 • Pasienten må være villing til å benytte tekniske hjelpemidler som muliggjør bistand fra helsepersonell, og bidrar til gode arbeidsforhold.
 • Pasientens pårørende må ta ansvar for vask av privat tøy.
 • Pasienten har selv ansvar for verdisaker/gjenstander som bringes med til SDMS.
 • Pasienten må opplyse hvem som er den nærmeste pårørende.

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
 

Pris: Døgnopphold betales etter "Forskrift om vederlag for opphold i institusjon".

Mer informasjon kan du få ved henvendelse til SDMS eller på kommunens hjemmesider, www.sauda.kommune.no

Saksbehandlingstid: Søknad om korttidsopphold sendes Bestillerkontoret. Saksbehandler tar kontakt med søker snarest for å avtale et vurderingsbesøk. Svar på søknaden sendes søker etter maks. 21 dager.

Ytterligere veiledning og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Tildelingskontoret.

Besøksadresse:
Sauda distriktsmedisinske senter (SDMS), Åbødalsveien 79, 4200 Sauda, Tlf. 52 78 60 92
Tildelingskontoret, Helsesenteret, Åbødalsveien 79, 4200 Sauda, Tlf. 52 78 60 50

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135