Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Sauda kommune har et felles tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester.
 

Søk helse- og omsorgstjenester her (PDF, 370 kB)

Søk om kommunal bolig her

Retningslinjer for kommunal bolig (PDF, 123 kB)

Tildelingskontoret skal sikre lik tilgang på helse- og omsorgstjenester til alle innbyggere, uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted.

Leder for Tildelingskontoret er Brit Bjelland tlf 52 78 60 47/52 78 60 50

Ved tildeling av tjenester legges det vekt på:

 • At hjelpen ytes som hjelp til selvhjelp.
 • Hva du kan klare selv.
 • Hva eventuelt andre i husstanden kan klare, eksempel ektefelle, samboer, voksne hjemmeboende barn
 • Hva du og ansatte kan gjøre sammen.
 • Hva ansatte kan hjelpe deg med.

 

Målet er å bira til en så uavhengig og selvhjulpen hverdag som mulig.
 

Du kan søke om:

 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Praktisk bistand
 • Psykisk helsetjeneste
 • Kortidsopphold
 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Aktivitetssenter (dagsenter)
 • Omsorgslønn
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgsbolig
 • Individuell plan (IP)

 

Alle søknader om hjelp vil bli vurdert individuelt av fagpersoner. Vurderingen skjer i dialog med deg, enten pr.telefon, møter på Tildelingskontoret eller ved hjemmebesøk.

Avgjørelse på søknaden blir sendt pr.brev som vedtak med beskrivelse av hvilke hjelp du er innvilget eller gitt avslag.

Dersom du får innvilget en tjeneste starter denne så fort som mulig. Noen tjenester kan det være ventetid på.

Tildelingskontoret er også koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE), og har ansvar for å følge opp brukere med omfattende tjenestebehov.

Brukere med behov for langvarig og koordinerte tjenester har rett til en individuell plan (IP)

Koordinerende enhet har ansvar for oppfølgingen av dette arbeidet.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt