Sauda Vaksenopplæring

Sauda Vaksenopplæring er organisert under Sauda Ungdomsskule. Vaksenopplæringa føl skuleruta, og har undervisning på Sauda Vidaregåande Skule og Sauda Ungdomsskule.

Vaksenopplæringa tilbyr:

  • Norskopplæring med samfunnskunnskap for framandspråklege.
  • Grunnskuleopplæring for vaksne.
  • Arbeidslivskurs for Introduksjonsdeltakerar.
  • Språkpraksis for Introduksjonsdeltakerar.

Norskopplæring med samfunnskunnskap for framandspråklege


Sauda Kommune tilbyr vaksne innvandrerar norskopplæring som set dei i stand til å bruka eller bygga vidare på sin eigen kompetanse i utdanning, i arbeid og i samfunnslivet for øvrig. Målet med den grunnleggjande opplæringa er å få deltakerane opp på det nivået i norskferdigheiter som føl måla i Opplæringsplanen i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrerar, og som blir måla gjennom Språkprøven i norsk for framandspråklege vaksne.

Tenesta er for innvandrerar over 16 år som har status som flyktningar, har opphaldsløyve eller er innvandrar til Noreg.

For dei gruppene som ikkje har rett til gratis opplæring, er det knytta kostnadar til opplæringa i samsvar til fastsette prisar.

Undervisninga er på dagtid. Elevar blir organisert i grupper ut frå norsknivå og tidlegare skulegang. Kvar gruppe arbeidar mot språkprøven i norsk for framandspråklege vaksne og Samfunnskunnskapsprøven. Sauda Vaksenopplæring gjennomfører godkjente norskprøvar på nivå A1 til B2. I tillegg kan ein ta samfunnskunnskapsprøven og den nye statsborgarprøven her. Neste prøveperiode er 22.05 -01.06.18. Påmeldingsfrist for privatistar er 27.04.18. Sjå kompetanse Norge eller ta kontakt på tlf 97151982 for meir informasjon.

Grunnskuleopplæring for vaksne

Opplæringslova § 4A-1. Rett til grunnskuleopplæring for vaksne.

Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskuleopplæring, har rett til slik opplæring, så lang dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter §3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskuleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

Søknadsskjema til grunnskule for vaksne finn du til høgre. Ved inntak vil kvar enkelt søkjar bli realkompetansevurdert for å klargjere om han/ho treng opplæring i heile utdanningsløpet eller berre i delar av dette.

Spesialundervisning for vaksne

Opplæringslova § 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskulens område.

Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særleg behov for opplæring for å kunne utvikle eller kunne halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.

Aktuelle grupper kan vera vaksne med generelle eller spesifikke lærevanskar, med syn- eller hørselsvanskar, med skade etter sjukdom eller ulykke, med psykiske lidingar eller vaksne som treng opplæring i grunnleggande dugleikar.
 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Lars Terje Sandvik
Rådhusgata 47 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : larsterje.sandvik@sauda.kommun..
Telefon
: 52786350

Org.nr.
: 964 979 367
Kommunenr.
: 1135

Kontakt