Barnehagens innhold

Barnehagens innhold

Rammeplan for barnehage
  • Rammeplan for barnehage styrer innhald i barnehagen.
  • Kvar barnehage har sin årsplan som fortel om deira satsingar og prioriteringar. Årsplanen finn du på barnehagen sine sider:
Utvikling av innhaldet i barnehagane
  • Alle barnehagane deltek i den nasjonale kompetansestrategien med namn "ReKomp." (Regional kompetanseutvikling.)
  • Overordna for alt utviklingsarbeid i barnehagar og skular i Sauda er målsettinga om å gi barn og unge ei oppleving av å vera personleg, sosialt og læringsmessig inkludert i tilbodet.
  • Ut frå denne overordna målsettinga, kartlegg barnehagane eige utviklingsbehov. 
  • Kompetansestrategien er å sjå som eit "småforbetringsarbeid." Ein kan ikkje bli god på alle område på ein gong, men vidareutvikla seg steg for steg på vegen mot det overordna målet. 
  • Kompetanseutviklinga skal skje i eit partnarskap med høgskolen Vestlandet, slik at barnehagane får tilgang til oppdatert forskingsbasert kompetanse, og høgskulane får tilgang til erfaringsbasert kompetanse. 
Kommunikasjon og dokumentasjon
  • Alle barnehagane brukar ei digital kommunikasjonsløysing i dialog med føresette. 
  • Denne løysinga har ein funksjon kalla "Min dagbok." Via denne får føresette med jamne mellomrom informasjon, bilete og meldingar om kvardagen til barna i barnehagen.