Barnehagens innhold

Barnehagens innhold

Rammeplan for barnehage
 • Rammeplan for barnehage styrer innhald i barnehagen.
 • Kvar barnehage har sin årsplan som fortel om deira satsingar og prioriteringar. Årsplanen finn du på barnehagen sine sider:
Kvalitetsutvikling

 

 • Overordna for alt kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagane i Sauda er målsettinga om å gi alle barn ei oppleving av å vera personleg, sosialt og læringsmessig inkludert i tilbodet.
 • For å lukkast med denne målsettinga jobbar me etter strategien “frå eg til me”,  med særleg innsats for utvikling på desse områda: 
  • Profesjonelle læringsfellesskap for tilsette
  • Barns medverknad
  • Foreldrefellesskap for inkludering
 • Ut frå den overordna målsettinga kartlegg barnehagane eige utviklingsbehov, og driv eige utviklingsarbeid.
 • Kompetansestrategien er å sjå som eit "småforbetringsarbeid."  Ingen kan ikkje bli god på alle område på ein gong, men vidareutvikla seg steg for steg på vegen mot det overordna målet. 
Kommunikasjon og dokumentasjon
 • Alle barnehagane brukar ei digital kommunikasjonsløysing i dialog med føresette. 
 • Via denne får føresette med jamne mellomrom informasjon, bilete og meldingar om kvardagen til barna i barnehagen.