Opptak og frister

Opptak og frister

Kommunens fire barnehager samarbeider om opptak av barn til barnehageplass. 

Kommunestyret skal handsame ei sak om forslag til endringar av vedtekter for barnehage 21.02.24.  

Kommunestyrevedtaket kan medføre endringar som vedkjem opptaket, gjeldande frå og med hovudopptak med søknadsfrist 01.03.24.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Dette gjelder både for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, samt i september, oktober og november.

Søkere med behov for barnehageplass senere enn ved oppstart 15. august oppfordres til å søke ved hovedopptaket for å sikre seg plass i tråd med sitt behov.

Det gjennomføres et nytt opptak 15.august. Ved dette opptak tildeles ledige plasser i barnehagene for barn som søker plass med oppstart innen 31.12.

Utover dette gjennomføres månedlige opptak til plasser som blir ledige i løpet av året. 

Når har du rett til barnehageplass?

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det er søkt om barnehageplass.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehagen innen utgangen av den måneden barnet fyllet ett år.

Samordnet opptak

Barnehageopptaket er samordnet, slik at alle barnehagene i Sauda har ett søknadsskjema. Styrerne utgjør et administrativt forvaltningsorgan og tildeler plasser.

Om hovedopptaket 01.mars

Hovedopptaket gjelder for de som har rett til barnehageplass.

Barnehageplass ved hovedopptak tildeles etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge:

1. Barn med nedsett funksjonsevne og med sakkyndig anbefaling om barnehageplass fra PPT.

2. Barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester. Søknaden må begrunnes. Prioritet 1 og 2 følgjer av Lov om barnehager.

3. Barn til foresatte som har minoritetsspråklig bakgrunn, eller har alvorlig sykdom/ nedsett funksjonsevne i hjemmet. Enslige forsørgere, eller foresatte som er under heltidsutdanning. Dette forutsetter tilstrekkelig dokumentasjon.

4. Ønske om økt oppholdstid.

5. Søsken til barn i samme barnehage.

6. Overflytting mellom barnehager

Redusert plass - fridager

Barn som har redusert plass har faste fridager. Hvilken/hvilke fridager som er ønsket blir oppgitt i søknadsskjema.

Fleksible fridager er unntak, kun ved ekstraordinære situasjoner. Da avtales dette med den enkelte barnehage.

Overflytting

Overflyttingssøknaden behandles ved hovedopptaket og er bindende.

Det kan også søkes om overflytting til opptak 15.august og ved månedlige opptak. Søknad om overflytting kan innfris om det er ledige plasser. 

Opptak 15.august

Det gjennomføres et nytt opptak 15.august.

Ved dette opptak tildeles ledige plasser i barnehagene.

  • Med bakgrunn i ledig kapasitet kan foresatte få tilbud om plass i andre barnehager enn de to som er prioritert i søknaden.
  • Søknaden er gjeldende til man får tilbud om plass, eller ut kalenderåret.
  • Klageretten gjelder ikke ved andre opptak enn hovedopptaket. 
Ferieregler for barn som starter midt i barnehageåret

Feriereglene gjelder for alle. Alle barn må i utgangspunktet ha tre uker sammenhengende ferie i perioden 16. juni - 14. august. Dette er nødvending for ferieavvikling for personalet.

Juli er betalingsfri måned. For familier der foresatte ikke har opparbeidet seg ferierettigheter (ny i arbeidslivet), kan vi finne løsninger. Ta kontakt med barnehagen.  Dette gjelder kun barn som starter etter 01.04, årlig.

Foresatte har da ikke betalingsfri i juli måned. Styrer melder fra om dette til økonomiavdelingen.

Månedlig opptak

Etter at barn med rett til barnehageplass har fått tilbud etter søknadsfristene 01.mars og 15.august, gjennomføres opptak til plasser som blir ledige i løpet av året. 

Disse opptakene inkluderer alle søkere og dem som søker om å bytte barnehage.

Ledige plasser tildeles i henhold til opptakskriteriene, men også etter pedagogiske vurderinger i hver barnehage. 

Ved søknad om plass i månedlige opptak, kan en vente svar på søknad ca to måneder før ønsket oppstartsdato.

Klagerett

Vedtak om tildeling av barnehageplass ved hovedopptaket kan påklages.

Du kan klage dersom du verken får ditt 1. eller 2. alternativ oppfylt. Det forutsetter at du har søkt 2 ulike alternativ.

Ved opptak 15.august og månedlige opptak, har bare søkere med lovfestet rett til prioritert plass etter barnehageloven §13 klagerett.

Overgang fra barnehage til skole
  • For barn som skal starte i skolen, blir barnehageplass automatisk avsluttet 31.07.
    • Foreldrebetaling opphører automatisk fra og med 30.06.
    • Juli er betalingsfri måned. 
  • SFO i skolen starter opp mandag nærmest 01.08.
Tanja Håheimsnes
Styrer Brakamoen Barnehage SA
E-post
Mobil 40 24 05 81
Camilla Eikevik
Enhetsleder
E-post
Mobil 95 98 58 47

Åpningstider

06.45 - 16.15 (Leabøen, Rustå og Veslefrikk) 
06.40 - 16.15 (Brakamoen Barnehage SA)

Adresse

Leabøen: Hedlot 7, 4208 Saudasjøen
Rustå: Rustå 29, 4200 Sauda
Veslefrikk: Torsveien 91, 4200 Sauda
Brakamoen: Andersengja 17, 4200 Sauda

Kart