Opptak og frister

Kommunens fire barnehager samarbeider om opptak av barn til barnehageplass. 

Barnehageopptaket

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Dette gjelder både for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, samt i september, oktober og november.

Søkere med behov for barnehageplass senere enn ved oppstart 15. august oppfordres til å søke ved hovedopptaket for å sikre seg plass i tråd med sitt behov.

Når har du rett til barnehageplass?

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det er søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Forslaget om å gi barn født i november rett til plass, ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2017.

Samordnet opptak

Barnehageopptaket er samordnet, slik at alle barnehagene i Sauda har ett søknadsskjema. Styrerne utgjør et administrativt forvaltningsorgan og tildeler plasser.

Om hovedopptaket

Hovedopptaket omfatter barn som i henhold til lov om barnehager 12a har rett til barnehageplass, samt søknader om overflytting til annen barnehage. Svar blir sendt ut innen utgangen av mars.

Overflytting

Overflyttingssøknaden behandles ved hovedopptaket og er bindende. Barnet blir direkte plassert i den nye barnehagen fra ønsket overflyttingsdato.

Supplerende opptak

Send søknad innen 15. august om dere ønsker barnehageplass dette barnehageåret.

Løpende opptak

Ved ledig kapasitet tildeles plass etter venteliste. 

Klagerett

Vedtak om tildeling av barnehageplass ved hovedopptaket kan påklages. Du kan klage dersom du verken får ditt 1. eller 2. alternativ oppfylt. Det forutsetter at du har søkt 2 ulike alternativ. Ved supplerende opptak har bare søkere med lovfestet rett til prioritert plass etter barnehageloven §13 klagerett.