Opptak og frister

Kommunens fire barnehager samarbeider om opptak av barn til barnehageplass. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Dette gjelder både for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, samt i september, oktober og november.

Søkere med behov for barnehageplass senere enn ved oppstart 15. august oppfordres til å søke ved hovedopptaket for å sikre seg plass i tråd med sitt behov.

Når har du rett til barnehageplass?

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det er søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Forslaget om å gi barn født i november rett til plass, ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2017.

Samordnet opptak

Barnehageopptaket er samordnet, slik at alle barnehagene i Sauda har ett søknadsskjema. Styrerne utgjør et administrativt forvaltningsorgan og tildeler plasser.

Om hovedopptaket

Hovedopptaket omfatter barn som i henhold til lov om barnehager 12a har rett til barnehageplass, samt søknader om overflytting til annen barnehage. Svar blir sendt ut innen utgangen av mars.

Redusert plass - fridager

Barn som har redusert plass har faste fridager. Hvilken/hvilke fridager som er ønsket blir oppgitt i søknadsskjema.

Fleksible fridager er unntak, kun ved ekstraordinære situasjoner. Da avtales dette med den enkelte barnehage.

Overflytting

Overflyttingssøknaden behandles ved hovedopptaket og er bindende. Barnet blir direkte plassert i den nye barnehagen fra ønsket overflyttingsdato.

Supplerende opptak

Send søknad innen 15. august om dere ønsker barnehageplass dette barnehageåret.

Ferieregler ved supplerende opptak

Feriereglene gjelder for alle. Alle barn må i utgangspunktet ha tre uker sammenhengende ferie i perioden 16. juni - 16. august. Dette er nødvending for ferieavvikling for personalet.

Juli er betalingsfri måned. For familier der foresatte ikke har opparbeidet seg ferierettigheter (ny i arbeidslivet), kan vi finne løsninger. Ta kontakt med barnehagen.  Dette gjelder kun barn som starter etter 01.04, årlig.

Foresatte har da ikke betalingsfri i juli måned. Styrer melder fra om dette til økonomiavdelingen.

Løpende opptak

Ved ledig kapasitet tildeles plass etter venteliste. 

Klagerett

Vedtak om tildeling av barnehageplass ved hovedopptaket kan påklages. Du kan klage dersom du verken får ditt 1. eller 2. alternativ oppfylt. Det forutsetter at du har søkt 2 ulike alternativ. Ved supplerende opptak har bare søkere med lovfestet rett til prioritert plass etter barnehageloven §13 klagerett.

Overgang fra barnehage til skole
  • For barn som skal starte i skolen, blir barnehageplass automatisk avsluttet 31.07.
    • Foreldrebetaling opphører fra og med 01.08.
  • SFO i skolen starter opp mandag nærmest 01.08.
  • For barn uten fast plass i SFO, er det mulig å søke om plass enkeltdager/uker.
    • SFO i skolen vil ha kontakt med foresatte for å kartlegge slike behov.

 

Astrid Sandvik
Enhetsleder Veslefrikk barnehage
E-post
Tanja Håheimsnes
Styrer Brakamoen Barnehage SA
E-post
Marit Helen Hølland
Enhetsleder Rustå barnehage
E-post
Telefon +47 92 25 09 04
Camilla Eikevik
Styrer Leabøen barnehage
E-post
Telefon +47 95 98 58 47

Åpningstider

06.45 - 16.15 (Leabøen, Rustå og Veslefrikk) 
06.40 - 16.15 (Brakamoen Barnehage SA)

Adresse

Leabøen: Hedlot 7, 4208 Saudasjøen
Rustå: Rustå 29, 4200 Sauda
Veslefrikk: Torsveien 91, 4200 Sauda
Brakamoen: Andersengja 17, 4200 Sauda

Kart