Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

10 Generelt om barnehagene

10.1 Internkontroll

Barnehagen har internkontroll i samsvar med lover og forskrifter.

10.2 Taushetsplikt og opplysningsplikt

Alle som har sitt arbeid i barnehagen har taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter arbeidsforholdet er avsluttet, og når en får informasjon fordi en er i den jobben en er, selv om denne kommer utenom arbeidstid. Alle som har sitt arbeid i barnehagen signerer taushetsplikt før oppstart av arbeid. Alle som har sitt arbeid i barnehagen har opplysningsplikt til barnevernstjenesten om de er urolig for om barnet får god nok omsorg. De ansatte skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til barnevernstjenesten om forhold som ligger til grunn for deres uro. 

10.3 Mat og klær

Barnehagene har fokus på sunt kosthold, og skal legge grunnlag for gode kostvaner. Barna skal ha med seg sunn mat hjemmefra til frokost. Frukt får de servert i fruktstund. Lunsj og drikke får barna i barnehagen. Kostpenger fra foresatte dekker frukt, lunsj og drikke.Alt tøy skal merkes med navn. Barna skal ha med seg innesko, nødvendig klesbytte og klær tilpasset årstid og vær. Barna må være kledd slik at de kan ta del i barnehagens aktiviteter inne og ute. Barn som skal sove ute må ha med nødvendig utstyr. Foresatte får ved oppstart informasjon om hva som er nødvendig utstyr. 

10.4 Helse

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon kan slik erklæring gis av barnets foresatte (Lov om barnehager). Helseerklæringen blir lagt ved i svar på tilbud om barnehageplass.
Syke barn skal holdes hjemme til de kan delta i den daglige aktiviteten i barnehagen. I tilfelle sykdom oppstår i barnehagen, må barnet bli hentet. Barnehagen skal følge de faglige råd om barnehager og smittevern som Folkehelseinstituttet anbefaler.
 

10.5 Ansvar

Barnehagen har ansvar for barnet i den tiden det oppholder seg i barnehagen. Kommunen tegner en kollektiv ulykkesforsikring for barn som har plass i de kommunale barnehagene. Kommunen har ikke erstatningsplikt for barnas ting i barnehagen.