Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

9 Oppsigelse

Barnehageplassen beholdes til barnet starter på skolen, eller til plassen sies opp elektronisk på Sauda kommune sine hjemmesider.
Frist for oppsigelse er 3 måneder og regnes fra den 15. eller 30. (31.) i hver måned. Oppsigelsestiden kan vurderes avkortet dersom plassen blir overtatt av nytt barn. Foresatte må søke Sauda kommune om avkortet oppsigelsestid, og begrunne hvorfor det søkes om dette. Det er Sauda kommune som avgjør søknaden. 

For barn som skal starte i skolen blir plassen automatisk sagt opp 30. juni det året barnet skal starte i 1.klasse.