Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

4 Opptak

Tildeling av barnehageplasser er delegert til et eget opptaksutvalg, utvalgt av Rådmannen.

4.1 Kriterier for hovedopptak i barnehage

Barnehageplass ved hovedopptak tildeles etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge: 

 1. Barn med nedsett funksjonsevne og med sakkyndig anbefaling om barnehageplass fra PPT. 
 2. Barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester. Søknaden må begrunnes.
  Prioritet 1 og 2 følgjer av Lov om barnehager.
 3. Barn til foresatte som har minoritetsspråklig bakgrunn, eller har alvorlig sykdom/ nedsett funksjonsevne i hjemmet. Enslige forsørgere, eller foresatte som er under heltidsutdanning. Dette forutsetter tilstrekkelig dokumentasjon. 
 4. Ønske om økt oppholdstid. 
 5. Søsken til barn i samme barnehage. 
 6. Overflytting mellom barnehager. 
   

4.2 Hovedopptak 01.mars

Hovedopptaket gjelder de som har rett til barnehageplass, jamfør § 4.1.
Sauda kommune informerer i lokalavisa og på kommunens hjemmeside om søknadsfrist for barnehageplass til hovedopptaket 1. mars. Søknader sendes elektronisk via kommunens hjemmeside.

Alle som søker må angi to minst ulike alternativer for hvilke barnehager de ønsker plass i.
Søkere ved hovedopptaket 1. mars skal få innvilget første eller andre valg av barnehage. Dersom valgene ikke blir innfridd har foresatte klagerett til Klageutvalget.
 

4.3 Opptak 15. august

Det gjennomføres et nytt opptak 15.august. Ved dette opptak tildeles ledige plasser i 
barnehagene.

 • Med bakgrunn i ledig kapasitet kan foresatte få tilbud om plass i andre barnehager enn de to som er prioritert i søknaden.
 • Søknaden er gjeldende til man får tilbud om plass, eller ut kalenderåret.
 • Klageretten gjelder ikke ved supplerende opptak. (Andre opptak enn hovedopptaket.)


 

4.4 Månedlige opptak

Etter at barn med rett til barnehageplass har fått et tilbud etter søknadsfristene 1. mars eller 15. august, gjennomfører Sauda kommune opptak hver måned til plasser som blir ledige i løpet av året.

Disse opptakene inkluderer alle søkere og dem som søker om å bytte barnehage. Ledige plasser tildeles i henhold til opptakskriteriene i 4.1, men også etter pedagogiske vurderinger i hver barnehage.

Det er mulig å søke om endring av barnehageplass gjennom hele året. Frist for å søke om endring av barnehageplass fra august er 1. mars. Dersom det er ledig plass, innvilges bytte i henhold til kriteriene i 4.1.

4.5 Tilbud om plass i barnehage

Når opptak er gjennomført, får foresatte et tilbud om barnehageplass fra styrer i den barnehagen barnet har fått plass.

Foresatte svarer på tilbud om barnehageplass i den digitale søknadsportalen på Sauda kommune sine hjemmesider. Svarfristen etter mottatt tilbud er 14 dager.

I svaret skal det også bli lagt inn opplysninger om helse som kan ha betydning for barnet sitt utbytte av barnehagetilbudet