Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

4 Opptak

Tildeling av barnehageplasser er delegert til et eget opptaksutvalg, utvalgt av Kommunedirektør.

4.1 Kriterier for hovedopptak i barnehage

Barnehageplass ved hovedopptak tildeles etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge: 

1.   Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter jamfør §16 i Barnehageloven.  

2.   Barn med nedsett funksjonsevne og med sakkyndig anbefaling om barnehageplass fra PPT.

3.  Barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester §§3-1 annet og fjerde ledd og §5-1   i Lov om barneverntjenester. Søknaden må begrunnes. Prioritet 1 og 2 følgjer av Lov om barnehager.

4.   Barn fra familier som har store belastninger på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom hos foresatte eller søsken. Krav til dokumentasjon. 

5.   Barn som har foreldre som deltar i Sauda kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, eller barn fra språklige og kulturelle minoriteter som gjennom et barnehagetilbud vil få hjelp til å integreres i fellesskapet og til å styrke norsk som andre språk. Krav til dokumentasjon.

6.   Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller utdanning, eller som aktivt søker arbeid eller utdanning. Krav til dokumentasjon.

7.   Søsken til barn i samme barnehage.

8.   Øvrige barn
 

4.2 Hovedopptak 01.mars

Hovedopptaket gjelder de som har rett til barnehageplass, jamfør § 4.1. Sauda kommune informerer i lokalavisa og på kommunens hjemmeside om søknadsfrist for barnehageplass til hovedopptaket 1. mars. Søknader sendes elektronisk via kommunens hjemmeside. Alle som søker må angi minst to ulike alternativer for hvilke barnehager de ønsker plass i.  

Søkere ved hovedopptaket 1. mars skal få innvilget første eller andre valg av barnehage.  

Dersom valgene ikke blir innfridd har foresatte klagerett til Klageutvalget.

Innenfor prioriteringsgruppen er det det eldste barnet i aldersgruppen som får tilbud først. 

Hvilken barnehage som er førsteønsket i søknaden, eller hvor lenge barnet har stått på søkerlisten, påvirker ikke hvem som får tilbud om plass først i kommunale barnehager.
 

4.3 Supplerende opptak

Etter at barn med rett til barnehageplass har fått et tilbud etter søknadsfristene 1. mars, gjennomfører Sauda kommune opptak hver måned til plasser som blir ledige i løpet av året. Disse opptakene inkluderer alle søkere og dem som søker om å bytte barnehage.

Ledige plasser tildeles i henhold til opptakskriteriene i 4.1.

•       Med bakgrunn i ledig kapasitet kan foresatte få tilbud om plass i andre barnehager enn de to som er  prioritert i søknaden.

•       Søknaden er gjeldende til man får tilbud om plass, eller ut kalenderåret.

•       Klageretten gjelder ikke ved supplerende opptak, jf Lov om barnehage

I hver opptaksrunde tildeles plasser på bakgrunn av:

1.       1-8  (noen grupper krever dokumentasjon)

2.       Barnets alder, eldre barn først. 

3.       Ønsket oppstartsdato, barn som ønsker oppstartsdato først, får plass først, uavhengig av når søknad er sendt inn.

Det er mulig å søke om endring av barnehageplass gjennom hele året jf vedtekt §5.  Frist for å søke om endring av barnehageplass fra august er 1. mars. Dersom det er ledig plass, innvilges bytte i henhold til kriteriene i 4.1.

4.4 Tilbud om plass i barnehage

Når opptak er gjennomført, får foresatte et tilbud om barnehageplass sendt ut fra styrer i den  barnehagen barnet har fått plass.

Søknaden gjelder helt til du får plass, eller sletter den, eller ut kalenderåret. Svar sendes ut fortløpende.

Foresatte svarer på tilbud om barnehageplass i den digitale søknadsportalen på Sauda kommune sine

hjemmesider. Svarfristen etter mottatt tilbud er 14 dager. I svaret skal det også bli lagt inn opplysninger om helse som kan ha betydning for barnet sitt utbytte av barnehagetilbudet.