Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

3 Rett til plass

De kommunale barnehagene og den private barnehagen i Sauda, Brakamoen Barnehage SA, har samordnet opptak etter Lov om barnehager. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den 
måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.