Brukarmedverknad

Brukarmedverknad

Barns medverknad
Foreldrekontaktar
Samarbeidsutval (SU)

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 

Samarbeidsutval blir konstituert seinast i september månad. (I valår noko seinare)

  • Personalet vel to representantar. Helst ein pedagog og ein frå andre tilsette.
  • FAU har med to representantar. Leiar og nestleiar.
  • Ein politisk oppnemnt representant.

Styrar møter som kommunens representant, og er også den som innkallar til møte og er sekretær.

 

Møte:

  • Samarbeidsutval har minst 2 møte årleg. 1 møter i hausthalvåret, og 1 i vårhalvåret.
  • Fleire møte ved behov og aktuelle saker.
  • Alle partar kan be om fleire møter og senda inn saker som skal opp i møtet.
  • Saker sendast styrar i god tid før møtet.
Kommunalt foreldreutval for barnehage og grunnskule

Sauda kommune har eit kommunalt foreldreutval med ein representant frå kvar barnehage og grunnskule. Til vanleg er det leiarar i FAU (skule) og foreldrerepresentant i SU (barnehage) som deltek i forumet.

Føremålet til utvalet er å fremja fellesinteresser til føresette i Sauda kommune, og å byggja ein kollektiv foreldrekultur.

Utvalet er ein viktig bidragsytar for kvalitetsutvikling i barnehage og grunnskule.

Pedagogisk rettleiar koordinerer utvalet sitt arbeid.

I dagligtale forkortar me namnet til KFU-O, kommunalt foreldreutval for oppvekst.