Kvalitetsutvikling

Kvalitetsutvikling

Informasjonsgrunnlag
Oppfølging av informasjon

Sauda kommune har ei felles rutine for oppfølging av ulike resultat. 

Rutina omfattar brukarundersøkingar i barnehagen.

Sentrale spørsmål i oppfølging av resultat er felles refleksjon rundt desse spørsmåla:

 • Speglar resultatet oppfatningane ein har?
 • Kva kjem fram som styrkjer? Kva kjem fram som utfordringar?      
 • Kva kan vera oppretthaldande faktorar til resultatet? 
 • Kva tiltak kan bli sett inn som kan føre til betra resultat?

Barn (tilpassa alder) og føresette skal bli involvert i arbeidet med oppfølging av resultat.

 • Barr blir involvert gjennom samtalar.
 • Føresette gjennom SU.

Resultatat skal bli lagt fram slik at det gis rom for drøfting.

Politiske eigar blir årleg involvert og informert gjennom framlegging og drøfting av tilstandsrapport.

Strukturert arbeid med utfordringar

Sauda kommunar nyttar pedagogisk analyse  som ein metode for å jobba strukturert med å løysa utfordringar knytt til barnehagetilbodet.

Pedagogisk analyse hjelper oss til å ha eit fokus på faktorar som opprettheld ei utfordring, og kva me kan gjera for å redusera og/eller fjerna desse. Dei oppretthaldande faktorane finn me i miljøet, ikkje i individet sjølv. 

Pedagogisk analyse inngår som del av Sauda kommune sitt BTI-arbeid. BTI står for betre tverrfagleg innsats.

Handlingsrettleiar for betre tverrfagleg innsats (BTI) er barnehage, skule og helse sin arbeidsmodell for korleis me steg for steg går fram for å løysa utfordringar på ulike nivå.

Kompetanseutvikling

Barnehagebasert kompetanseutvikling: (ReKomp)

 • Sauda kommune samarbeidar med kommunane på Haugalandet og høgskulen Vestlandet (HVL) i ein modell for kompetanseutvikling. 
 • Modellen legg vekt på lokal kompetanseutvikling, med interkommunale nettverk på leiarnivå for refleksjon over felles verdiar, vurdering og vidareutvikling av praksis. 
 • I Sauda kommune blir det oppretta kommunale nettverk mellom ei utvida barnehageleiing i kvar barnehage, som del av kompetanseutviklinga.

Vidareutdanning for barnehagelærarar:

Barnehageeigars oppfølging av barnehagane

Barnehageeigar har eit ansvar for å sikra at saudabarnehagane følgjer lovkrav, og gir alle barn eit inkluderande, tryggt og godt tilbod. Barnehageeigar gjennomfører følgjande tiltak for å sikra barna sin rett:


Styrarmøte: 

Barnehageeigar har samarbeidsmøte med alle styrarar og tillitsvalte jamnleg.

 • Kvar 14.dag: Digitalt møte for å dela informasjon og drøfta aktuelle saker.
 • Månadleg: Halvdagsmøte med refleksjon over felles verdiar, samt vurdering og vidareutvikling av barnehagane sin kollektive praksis. 

Ekstern vurdering:  Innføres 2021/22.

 • Ekstern vurdering er ein metode for vurdering av kvalitet i barnehagane
 • Barnehageeigar gjennomfører ekstern vurdering av eigne barnehagar etter modell frå Udir.
 • Barnehagane får ekstern vurdering minst ein gong kvart 4. år, elles om barnehageeigar eller barnehageleiing vurderer det som eit behov.
 • Styrarar deltek i ekstern vurdering av andre barnehagar, med føremål om å læra av kvarandre.
 • Sauda har også eit samarbeid med Suldal kommune på dette området, for å kunne læra på tvers av kommunegrenser.
 • Elevar, føresette og tilsette blir involvert i ekstern vurdering.
 • Det blir laga ein rapport der det kjem fram kva som er vurdert som barnehagen sine sterke sider, og kva som er vurdert som område barnehagen kan forbetra.
 • Denne informasjonen tar barnehagen med seg i sitt vidare utviklingsarbeid.
 • Rapporten blir offentleg tilgjengeleg.
Tilstandsrapport
 • Det er eit lovkrav at politisk skuleeigar (kommunestyret) årleg skal få ein tilstandsrapport om grunnskulen.
 • I Sauda kommune har me valt å leggja fram ein felles tilstandsrapport for barnehage og skule.
 • Tilstandsrapporten vil byggja på det arbeidet som er gjort med skulebasert vurdering og ekstern vurdering.
 • Det er eit lovkrav at tilstandsrapporten skal bli drøfta av kommunestyret.
 • Dette skal gi eigar eit best mogleg beslutningsgrunnlag, slik at dei kan ta gode avgjerder når det gjeld utvikling av kvalitet i barnehage og skule.
Tilsyn
 • Sauda kommune har ansvar for å gjennomføra tilsyn med kvalitet i barnehage.
 • Resultat frå tilsyn blir del av barnehagen sitt grunnlag for eige utviklingsarbeid.