Kvalitetsutvikling

Kvalitetsutvikling

Informasjonsgrunnlag for kvalitetsutvikling

Barnehagen får informasjon om kvaliteten på tilbodet gjennom daglege observasjonar, kartleggingar og tilbakemeldingar frå barn, føresette og andre partar. I tillegg blir det gjennomført brukarundersøkingar nokre år. Dette blir brukt for å avdekka på kva område barnehagen har behov for å vidareutvikla sitt arbeid.

Oppfølging av informasjon

Sauda kommune har ei felles rutine for oppfølging av ulike resultat. 

Rutina omfattar brukarundersøkingar i barnehagen.

Sentrale spørsmål i oppfølging av resultat er felles refleksjon rundt desse spørsmåla:

 • Kva viser resultatet at me får til?
 • Kva viser resultatet at me kan bli betre til?
 • Kva gjer me som gir barna eit god personleg, sosial og læringsmessig utvikling?
 • Kva bør me gjera mindre av/slutta med for å gi barna betre personleg, sosial og læringsmessig utvikling?

Barn (tilpassa alder) og føresette skal bli involvert i arbeidet med oppfølging av resultat.

 • Barn blir involvert gjennom samtalar.
 • Føresette gjennom SU.

Resultatat skal bli lagt fram slik at det gis rom for drøfting.

Politiske eigar blir årleg involvert og informert gjennom framlegging og drøfting av kvalitetsmelding.

Strukturert arbeid for å bli betre

Sauda kommunar nyttar pedagogisk analyse som ein metode for å jobba strukturert med forbetring av barnehagetilbodet.

Pedagogisk analyse inngår som del av Sauda kommune sitt BTI-arbeid. BTI står for betre tverrfagleg innsats.

Handlingsrettleiar for betre tverrfagleg innsats (BTI) er barnehage, skule og helse sin arbeidsmodell for korleis me steg for steg går fram for å løysa utfordringar på ulike nivå.

Kompetanseutvikling

Barnehagebasert kompetanseutvikling: (ReKomp)

 • Sauda kommune samarbeidar med kommunane på Haugalandet og høgskulen Vestlandet (HVL) i ein modell for kompetanseutvikling. 
 • Modellen legg vekt på lokal kompetanseutvikling, den skal vera barnehagebasert.
 • Lærande nettverk: Tilsette i barnehagane deltek i interkommunale og kommunale  nettverk for refleksjon over felles verdiar, vurdering og vidareutvikling av praksis. 

Vidareutdanning for barnehagelærarar:

 • Gjennom Udir si ordning kan barnehagelærarar søkja videreutdanning.
Barnehageeigars oppfølging av barnehagane

Barnehageeigar har eit ansvar for å sikra at saudabarnehagane følgjer lovkrav og gir alle barn eit inkluderande, trygt og godt tilbod. Barnehageeigar gjennomfører følgjande tiltak for å sikra barna sin rett:


Styrarmøte: 

Barnehageeigar har samarbeidsmøte med alle styrarar og tillitsvalte jamnleg.

Ekstern vurdering: 

 • Ekstern vurdering er ein metode for å følgje med på, og følgje opp kvalitetsutviklingsarbeidet i barnehagane
 • Barnehageeigar gjennomfører ekstern vurdering av eigne barnehagar, etter modell frå Udir.
 • Barnehagane får ekstern vurdering minst ein gong kvart 4. år, elles om barnehageeigar eller barnehageleiing vurderer det som eit behov.
 • Styrar deltek i ekstern vurdering av andre barnehagar, med føremål om å læra av kvarandre.
 • Sauda har også eit samarbeid med Suldal kommune på dette området, for å kunne læra på tvers av kommunegrenser.
 • Elevar, føresette og tilsette blir involvert i ekstern vurdering.
 • Det blir laga ein rapport der det kjem fram kva som er vurdert som barnehagen sine sterke sider, og kva som er vurdert som område barnehagen kan forbetra.
 • Denne informasjonen tar barnehagen med seg i sitt vidare utviklingsarbeid.
 • Rapporten blir offentleg tilgjengeleg.

Dialogmøte mellom eigar og barnehageleiing:

 • To gonger årleg vil eigar har dialogmøte med leiinga i kvar barnehage for å følgje opp særskilte område som trygt, godt og inkluderande barnehagemiljø.

Kvalitetsmelding
 • Det er eit lovkrav at politisk skuleeigar (kommunestyret) årleg skal få ein tilstandsrapport om grunnskulen. Denne har me gitt namnet kvalitetsmelding.
 • I Sauda kommune har me valt å leggja fram ei felles kvalitetsmelding samla for barnehage, skule og SFO.
 • Det er eit lovkrav at kvalitetsmeldinga skal bli drøfta av kommunestyret.
 • Dette skal gi eigar eit best mogleg beslutningsgrunnlag, slik at dei kan ta gode avgjerder når det gjeld utvikling av kvalitet i barnehage og skule.
Tilsyn
 • Sauda kommune har ansvar for å gjennomføra tilsyn med kvalitet i barnehage.
 • Resultat frå tilsyn går inn som del av barnehagen sitt grunnlag for eige utviklingsarbeid, og er sentralt i dialogmøta med barnehagane.