SFO

Barneskulane i Sauda tilbyr skulefritidsordning for alle elevar på 1. - 4. årstrinn. For funksjonshemma barn kan opptak godkjennast heilt opp  t.o.m. 7. årstrinn.
 

Søknad

 • Søknadsfrist framfor nytt skuleår er 1. mars. 
 • Oppseiingsfrist 3 månader.
   

SFO tilbod

 • Morgontilbodet er ope frå kl. 07.00 - 08.00.  Om det er et  ynskje om  morgon SFO skrives  det i kommentarfeltet når det søkes om SFO plass. For at ein skule skal kunna gi dette tilbodet må det vera påmeldt minst 6 deltakarar.
 • Skulefritidsordning etter skuletid varer frå skuledagen er slutt  og fram til kl. 15.30 kvar dag. Ordninga følgjer skuleruta, men med tillegg av tilbod i haust- og vinterferie, som kan bestillast separat til eigen pris.  Ved lågt deltakartal kan tilbodet  i feriane bli samla på færre skular. 
 • Kommunen gir og tilbod om sommar-SFO som eige opplegg. 
 • Skjema fås ved henvending til skulane for SFO tilbod i feriane.
 • Skyssreglar etter lov om grunnskulen gjeld ikkje for skulefritidsordninga.
   
Prisar SFO per månad Betalingssatsar vert fastsett av kommunestyret i desember kvart år i samband med vedtak av økonomiplanen
Prisar SFO per månad
Tidspunkt Antall dagar Pris
Ettermiddag 100 % plass 5 dagar 2320
Ettermiddag 60 % plass 3 dagar 1390
Morgon 100 % plass 5 dagar 830
Morgon 60 % plass 3 dagar 500

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Ingunn Svandal
Rektor
E-post
Telefon 52 78 62 36
Mobil 452 55 458
Brynjar Saua
Einingsleiar
E-post
Mobil 414 27 528
Jannicke Hillestad Hatlen
Rektor
E-post
Telefon 52 78 63 21
Mobil 912 43 268

Åpningstider

07.00 - 08.00 
13.15 - 15.30