SFO

Barneskulane i Sauda tilbyr skulefritidsordning for alle elevar på 1. - 4. årstrinn. For funksjonshemma barn kan opptak godkjennast heilt opp  t.o.m. 7. årstrinn.

I løpet av 2020/21 vil det koma ein nasjonal rammeplan som set krav til innhald i SFO. Ut frå dette vil det bli laga ein kommunal kvalitetsplan.

Søknad

  • Søknadsfrist framfor nytt skuleår er 1. mars
  • Oppseiingsfrist 3 månader
  • Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling er 1. mai
     

SFO tilbod

  • Morgontilbodet er ope frå kl. 07.00 - 08.00. For at ein skule skal kunne gi dette tilbodet, må det vere påmeldt minst 6 deltakarar på den enkelte vekedag.
  • Skulefritidsordning etter skuletid varer frå skuledagen er slutt  og fram til kl. 15.30 kvar dag. Ordninga følgjer skuleruta, men med tillegg av tilbod i haust- og vinterferie, som kan bestillast separat til eigen pris.  Ved lågt deltakartal kan tilbodet  i feriane bli samla på færre skular. 
  • Kommunen gir og tilbod om sommar-SFO som eige opplegg. 
  • Skjema fås ved henvending til skulane for SFO tilbod i feriane.
  • Skyssreglar etter lov om grunnskulen gjeld ikkje for skulefritidsordninga.

Vedtekter (PDF, 75 kB) for SFO 

 

Prisar SFO per månad
Tidspunkt Antall dagar 2020 2021
Ettermiddag 100 % plass 5 dagar Kr 2360 Kr 2360
100% morgon 5 dagar Kr 850 Kr 850
100% morgon og 100 % ettermiddag 5 dagar Kr 3210 Kr 3210
100% morgon og 60 % ettermiddag 5 dagar Kr 2270 Kr 2270
60% morgon 3 dagar Kr 510 Kr 510
60% ettermiddag 3 dagar Kr 1420 Kr 1420
60% morgon og 100% ettermiddag Kr 2870 Kr 2870
60% morgon og 60 % ettermiddag 3 dagar Kr 1930 Kr 1930
Friplass 0 0

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn på SFO i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Ingunn Svandal
Rektor
E-post
Telefon 52 78 62 36
Mobil 452 55 458
Ellen M. Tveit Tangeraas
Rektor
E-post
Mobil 928 69 593
Vibecke Håheim
Rektor
E-post
Telefon 52 78 63 21
Mobil 913 16 455

Åpningstider

07.00 - 08.00 
13.15 - 15.30