Personvern og cookies

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Personvern og cookies

Denne informasjonen gjer greie for korleis personvernet blir tatt vare på av kommunen som behandlingsansvarlig for personopplysningar på nettsidene våre www.sauda.kommune.no.

Informasjonen er eit vedlegg til den generelle personvernerklæringa vår for forvaltning av personopplysningar for dei lovpålagte tenestene våre.

Lov om behandling av personvern
Denne informasjonen følgjer avgjerdene i Lov om behandling av personopplysningar med tilhøyrande forskrift.

Kva er ei personopplysning?

Personopplysningar er alle opplysningar og vurderingar som kan knytast til deg som enkeltperson. Typiske personopplysningar er namn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Eit bilde blir rekna som ei personopplysning dersom personar kan kjennast igjen, og lydopptak kan vera personopplysningar sjølv om ingen namn blir nemnde i innspelinga. Biometri slik som fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) er òg personopplysningar.

Vidare er ein dynamisk IP-adresse er òg definert som personopplysning. Registreringsnummeret på ein bil kan vera ei personopplysning viss det kan knytast til ein bestemt person, medan ikkje viss det står på ein firmabil som blir nytta av fleire.

Opplysningar om åtferdsmønster er òg rekna som personopplysningar. Opplysningar om kva du handlar, kva butikkar du går i, kva tv-seriar du ser på, der du fysisk rører deg i løpet av ein dag og kva du søkjer etter på nettet er alt saman døme på dette. Ein av dei nyare utfordringane for personvernet  er nemleg det at vi legg igjen så mange digitale spor - ofte utan å vita om det eller tenka over det. Lurer du kva som er definert som sensitive personopplysningar? Les her: Kva er sensitive opplysningar?

Retningslinjer for elektronisk post

Kommunen er forplikta til å behandla alle dokument, inkludert e-post, i samsvar med avgjerdene i offentleglova og arkivforskrifta.

Elektroniske tenester 

Ved bruk av dei elektroniske løysingane våre, ønsker vi at brukaren skal føla seg trygg på at gjeldande lover og reglar og dessutan etiske retningslinjer for bransjen blir følgd. Sikker behandling av data vil til kvar tid dokumenterast etter gjeldande avgjerder.

Vi behandlar personopplysningar i følgjande basismodular frå systemleverandøren ACOS:

Webskjema (Skjemadesigner)
Nabolag (Meld feil)
Kontaktinformasjon  
Personmodul (Ansatt)
Tilbakemelding frå brukar
Lag og organisasjonar
Hendelseskalender
Fritekstfelt (privatpersonar kan uoppfordret utlevera personopplysningar)
I tillegg behandlar vi personopplysningar i desse modulane:

ACOS Innsyn
ACOS Skjemadesigner
Visma HRM
NOIS eByggWeb
Prokom «Spør Kari» chatbot
KF eDialog24
Visma Flyt Skole og Visma Skole
 

Webskjema (elektroniske skjema)

Elektronisk lagring av personopplysningar kjem inn under lov om behandling av personopplysningar. Vi vil derfor opplysa korleis omsyn til personvern blir behandla når det gjeld dei elektroniske skjemaa våre.

Formålet med behandling av personopplysningar

Opplysninger som du fyller inn blir sendt til behandlingsansvarlig. Opplysningane gjer behandlingsansvarlig i stand til å utføra saksbehandlinga si av førespurnaden din. Dei innsamla opplysningane om deg blir behandla på same måte som om du hadde sendt inn eit papirskjema.

*  Personopplysningar

Dersom du føler at personvernet ditt er sikra ved denne erklæringa, samtykker du til lagring ved oppretting av brukarprofilen din. Samtykket blir gitt som godkjenning av retningslinjene våre for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningane.

Lagring av opplysningar

Dersom du loggar deg på med e-post kan du når som helst velja å avbryta utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt henta han opp igjen for vidare utfylling seinare.

Opplysningane du har tasta inn vil ligga lagra på ACOS sin servar, og vil ikkje vera tilgjengeleg for mottakar, som er kommunen, før du bestemmer deg for å senda inn søknaden.

Når du har valt innsending, har du samtidig stadfesta at mottakar kan få opplysningane Så snart søknaden er oversend behandlingsansvarlig, blir innhaldet sletta frå databehandlar sin servar (seinast innan 3 døgn).

*  Kryptering/sikker linje

Alle opplysningar som blir overført mellom datamaskina di og servane vår er krypterte. Løysinga svarer til sikkerheita som er brukt i nettbankane.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysningar

Du kan når som helst be om å sjå opplysningane vi har registrert om deg. Dette gjer du ved å ta kontakt pr e-post til postmottak@sauda.kommune.no.

Dersom du finn opplysningane unøyaktige eller ufullstendige, kan du krevja å få opplysningane sletta. Dersom du har oppretta ein brukarprofil i løysinga, kan du sjølv gjera slik sletting.

Late vere samtykke

Dersom du ikkje samtykker i at personvernet er godt nok tatt vare på, vil du ikkje kunna bruka sjølvbeteningsportalen - Søknadssenter - i forhold til elektroniske søknadsskjema. Du må då henvenda deg til kommunen på annan måte.

Aldersgrense

Du stadfestar at du er fylt 18 år.

 

Informasjonskapslar på Sauda kommune sine nettstadar

Når du bruker nettsidene til Sauda kommune legg nettlesaren din igjen elektroniske spor og informasjon. Informasjonen blir nytta til å betra innhaldet på nettsidene, og dei kommunale tenestene. Personvernerklæringa fortel kva som blir samla inn, og korleis vi bruker informasjonen.

I samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkande på ein nettstad som nyttar informasjonskapslar ha tilgang til informasjon om at nettstaden nyttar informasjonskapslar. Dei må òg ha tilgang til informasjon om årsaka til at dei blir brukte. Besøkande må òg godkjenna at informasjonskapslar blir nytta. Godkjenninga blir gjord gjennom innstillingane i nettlesaren.

Vi bruker Google Analytics og SiteImprove for å måla trafikken på nettsidene våre.

Informasjonen i informasjonskapslane bruker vi for å optimalisera brukaropplevinga for dei besøkande på sidene. Informasjonen blir berre brukt internt, og hos samarbeidspartnarar som jobbar med nettutvikling for oss.

Informasjonskapslane for Siteimprove inneheld ingen personleg informasjon og blir berre brukt til statistikk på bruk av sidan, og denne informasjonen vil aldri bli overført til tredjepartar.

Vi bruker ikkje informasjonskapslar for å kartlegga enkeltbrukernes bruksmønster eller samla annan informasjon som kan krenkja personvernet.

* Denne nettstaden bruker følgjande informasjonskapslar:

Heimeside:

Informasjonskapslar heimeside
Namn på informasjonskapsel Bruksområde
.ASPXANONYMOUS Informasjonskapselen brukes av ASP.NET for å identifisere anonyme brukere på siden.
ASP.NET_SessionId Informasjonskapselen brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
lang Informasjonskapselen inneholder språkinformasjon.
GodkjentCookies Benyttes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler
__atuvc AddThis pluginet bruker informasjonskapselen slik at brukeren ser en oppdatert tellere hvis brukeren deler en side og går tilbake til den opprinnelige siden før cachen er oppdatert.

 

Google Analytics

Informasjonskapslar Google Analytics
Namn på informasjonskapslar Bruksområde
__utma Skiller brukere og brukersesjoner.
__utmb Interoperabilitet med urchin.js sammen med __utmb.
__utmz Lagrer trafikkilden eller kampanjen som forklarer hvordan brukeren nådde siden.
__utmz Benyttes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler
__utmv Benyttes for å lagre data på besøks-nivå. Lages når tjenesten benytter _setCustomVar-metoden.

Meir om informasjonskapslar på Google Analytics

Korleis kan ein kan unngå cookies?

Viss du ønsker at cookies skal avvisast, så kan du endra innstillingane i nettlesaren slik at du enten blokkerer informasjonskapslar frå å bli lasta ned automatisk, eller at du får eit val om å lasta ned kvar enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapslar som har vorte lasta ned tidlegare kan òg blir sletta av nettlesaren.