Personvernerklæring - skulane i Sauda

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Personvernerklæring - skulane i Sauda

Denne personvernerklæringa fortel deg om kva opplysningar vi samlar inn om deg og kvifor vi treng å gjera det. Ho seier òg noko om korleis vi tar vare på opplysningane dine, der vi lagrar dei og kor lenge vi beheld dataet. 

Sjå òg den generelle personvernerklæringa til Sauda kommune.

Generelt om tryggleik og personvern for skulane i Sauda
Sauda kommune har gjennom satsinga si på Ipad og digital læring program og datasystem som blir brukt på alle skular i Sauda. Ved bruk av nokon av desse systema må personopplysningar behandlast for å kunna nytta tenesta. Før eit program eller system blir i bruk tatt, skal vi vurdera risikoen både når det gjeld det tekniske og organisatoriske, samtidig som vi tar vare på elevanes og foresattes personvern.
Når kommunen nyttar eksterne leverandørar av program og datasystem, blir det inngått òg ein databehandlaravtale. Databehandlaravtalen regulerer korleis leverandøren behandlar personopplysningar på vegner av kommunen


Kvifor behandlar vi personopplysningar om elevar og føresette?
Sauda kommune samlar inn og behandlar personopplysningar som vi treng for å utføra dei lovpålagte oppgåvene våre. I denne samanhengen betyr det å utføra undervisning etter opplæringslova. Dette gjer vi for at elevar og lærarar skal kunna logga på og utføra oppgåvene sine.
Dersom Sauda kommune skal behandla personopplysningar som ikkje er nødvendige for å utføra dei lovpålagte oppgåvene våre, vil vi sørga for at det vil vera eit lovleg grunnlag for dette, til dømes samtykke

 
Kva er det rettslege grunnlaget for behandling av personopplysningane dine?
Her er nokre sentrale lover og forskrifter som regulerer behandlinga til kommunen av personopplysningar:

  • Opplæringslova inneheld reglar om mellom anna innsamling, bruk og lagring av opplysningar til bruk i grunnskulen.
  • Personopplysningslova og personvernforordning (GDPR) regulerer behandlinga til kommunen av personopplysningar.
  • Arkivlova inneheld mellom anna reglar for korleis dokument blir lagra, og dessutan avlevering til arkivinstitusjon


Kor hentar vi opplysningar frå?
Når vi tilbyr lovpålagte tenester til innbyggarane våre, kan vi, om nødvendig, henta opplysningar om deg frå andre offentlege styresmakter eller offentlege register, som til dømes Folkeregisteret. Du har alltid rett til å få vita kvar vi hentar opplysningane frå i samband med tenestene dine og ytingar i kommunen

Kva personopplysningar behandlar vi?
Kontaktopplysningar som namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

  • Opplysningar om relasjonane dine til andre, eksempelvis namn på ektefelle, sambuar, barn og sivilstatus.
  • Opplysningar knytt til dei tenestene som du som innbyggar nyttar, i dette tilfellet skula. 

Døme på system vi eller databehandlar hentar personopplysningar frå er:

  • Visma Flyt Skole
  • Visma Skole-appen
  • Stafettloggen

Korleis får føresette innsyn?
Du har rett til innsyn i dei personopplysningane som vi behandlar om deg. Nærare informasjon om innsyn kjem fram av kommunenspersonvernerklæring eller søka om innsyn via skjema for innsyn av personopplysningar
Du kan òg få innsyn i opplysningane gjennom elevsamtalar eller utviklingssamtalar. 
 

Rett til å få korrigert uriktig personopplysningar
Dersom opplysningane våre om deg ikkje er riktige, har du rett til å få korrigert desse. Det gjeld òg dersom vi ikkje har fullstendige opplysningar om deg. Nærare informasjon om retting og korrigering kjem fram i personvernerklæringa til kommunen.


Når blir opplysningane sletta?
Vi lagrar personopplysningane dine hos oss så lenge det er nødvendig for det formålet som personopplysningane vart samla inn for. Dette betyr til dømes at personopplysningar som vi behandlar på grunnlag av samtykket ditt blir sletta viss du trekker samtykket ditt. Personopplysningar vi behandlar for å oppfylla ei lovpålagt plikt blir lagra så lenge lovheimelen krev det.

Avhengig av system, blir dataa sletta etter mellom 0-12 månader. Dersom dataet er arkivverdig, blir dei lagra etter arkivlova.

 
Digital dømmekraft
Sauda kommune skal sørga for at dei tilsette i skulane er i stand til å gjennomføra god opplæring i digital dømmekraft. Skuleleiarane skal sørga for at rutinar som gjeld for personvern i skulane er godt kjente for elevar, føresette og tilsette. Skuleleiarar får opplæringa si gjennom rektormøte. Lærarar får opplæring via rektor og IKT-rettleiar ved skulen.

 
Opplæring av elevar
Skolene skal systematisk arbeid med elevane om digital dømmekraft. Tema skal òg vera knytt til personvernrelaterte spørsmål, kva er personopplysningar, kvifor datasystem bruker personopplysningar og korleis eleven sjølv kan sikra trygg bruk. Skulane skal òg ha spørsmål knytt til rettane til elevane som tema

 
Personvernombud 
Personvernombudet i Sauda kommune rettleier kommunen slik at personopplysningar blir behandla på ein god måte og i tråd med regelverket. Personvernombodet skal òg hjelpa deg med å ta vare på rettane dine, og dessutan påpeika brot på regelverket overfor den som er ansvarleg.
Sjølv om personvernombodet er tilsett i kommunen, har personvernombodet ei uavhengig stilling i arbeidet sitt som ombod. Personvernombodet er ikkje underlagt instruksjonsstyresmakta til leiinga når det utfører rolla si,


Dersom du har spørsmål om behandlinga vår av personopplysningar, ber vi deg ta kontakt med oss. Sjå våre websider for kontaktinformasjon: www.sauda.kommune.no eller send ein e-post til: postmottak@sauda.kommune.no