Rutinar, skjema og samtykke

Rutinar, skjema og samtykke

Søknad om permisjon/fri frå opplæringa
 • Kontaktlærar kan gi fri inntil to dagar frå den pliktige opplæringa. De søkjer fri ved å senda melding i Visma Skole-appen.
 • Søknad om fri utover dette blir gjort via søkjarportalen.
  • Føresette må senda søknad i god tid.
  • Rektor avgjer om søknad blir innvilga.
  • Det blir gjort ei individuell vurdering av elevens utvikling som grunnlag for om søknad blir innfridd eller avslått.
   • Der skulen vurderer at det vil vera  negativt for elevens utvikling og læring om han/ho er borte frå opplæringa i den omsøkte perioden, kan søknaden bli avslått.
  • Om føresette likevel vel å ta eleven ut av skulen, vil dette bli registrert som udokumentert fråvære.
Krav om å få sletta fråvære

For inntil 10 dagar per skuleår kan føresette krevja at følgjande fråvære ikkje blir ført på vitnemålet:

1) Dokumentert fråvære som skuldast helsegrunnar.

 • Det må bli lagt fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. 
 • Fråvær som skuldast helsegrunnar må vara meir enn tre dagar, og det er berre fråvære frå og med fjerde dagen som kan krevja slettast.
 • For dokumentert fråvær av helsegrunnar som skuldast kronisk sjukdom eller funksjonshemming, kan fråvære slettast frå og med første dag.

2) Innvilga permisjon

Føresette må ta kontakt med skulen for å krevja dette. Det skjer ikkje ved automatikk.

Rutine for innskriving
 1. I januar kvart år kjem det annonse i lokalavisa og på heimesida med informasjon om innskriving i grunnskulen. 
 2. Skulane får informasjon om eleven frå Folkeregisteret. Personalia blir henta inn i skuleadministrasjonsprogrammet.
 3. Alle skulane har ein felles dag der elevane kan få koma på besøk til skulen for å skriva seg inn. Høver det ikkje med besøk denne dagen, kan føresette ta kontakt med rektor ved den aktuelle skule.
 4. På sjølve besøksdagen møtar de opp på skulen, og ventar på tur.
  Skulane vil be om e-postadresse og telefon til føresette som framover skal ha informasjon frå skulen. 
 5. I forkant av besøksdagen ber me alle føresette fylle ut skjema om helseopplysningar for eige barn. Skulane er pålagt å ha ei rutine som sikrar at føresette får gi opplysningar som me skal ta omsyn til i opplæringa.
 6. Barnehagane og skulane i Sauda samarbeidar for ein mjuk og god overgang til skulestart.

Skjema for innskriving - helseopplysningar

Val av målform
 • Barneskulane i Sauda har nynorsk som målform.
 • Føresette kan velgja at elevane har lærebøker i bokmål, sjølv om undervisninga skjer på nynorsk.
 • Føresette kan velgja dette fram til og med 7.klasse.
 • Frå og med 8.klasse er det elevane sjølv som vel kva målform dei vil ha lærebøkene.
 • Når minst 10 elevar i kommunen ønskjer bokmål som målform i opplæringa, har dei rett til å tilhøyra ei eiga elevgruppe. (klasse)
 • Retten gjeld så lenge det er minst 6 elevar igjen i denne gruppa.
 • Føresette avgjer ved fleiretalsvedtak kva for ein skule denne opplæringa skal bli gitt ved. 
 • Les meir om Opplæringslova og målform her. 
 • Føresette kryssar av for målform når dei fyller ut helseskjema ved innmelding til skulestart. Dette finn du under rutine for innskriving.

 

 

Søknad om utsett eller framskunda skulestart
 1. Dersom det av særlege grunnar er vurdert som best for barnet å starta på skulen eit år seinare, eller eit år før ordinær skulestart, kan føresette søkja om dette.
 2. Med særlege grunnar meinast at eleven vil få eit betydeleg betre utbyte av opplæringstilbodet personleg, sosialt og/eller fagleg ved å starta på eit anna tidspunkt.
 3. Om føresette ønskjer utsett skulestart, må dei senda søknadsskjema til rektor ved skulen til barnet innan 15.januar det året barnet fyller 6 år.
 4. På bakgrunnen av søknaden og med samtykke frå føresette, ber rektor PPT som ei sakkunnig utgreiing. Har barnet barnehageplass, ber rektor barnehagen om ein pedagogisk rapport, som følgjer tilvisinga.
 5. PPT vil ta kontakt med føresette og avtala vidare prosess for å gi ei tilråing i saka.
 6. Sakkunnig utgreiing skal vera klar innan 01.mai. Utgreiinga blir sendt til rektor, med kopi til føresette. 
 7. Rektor gjer enkeltvedtak i saka, ut frå den sakkunnige utgreiinga til PPT og eigne vurderingar etter dialog med føresette.
 8. Føresette har klagerett på enkeltvedtaket.

Skjema for søknad om utsett eller framskunda skulestart

Søknad om skuleskyss
 1. For barn/unge som etter lova har rett til skuleskyss, treng det ikkje sendast inn søknad. Dette blir ordna i dialog mellom føresette og rektor.
 2. Føresette som meinar deira barn/unge har ekstra farleg eller vanskeleg skuleveg, og av den grunn har rett til skuleskyss, må senda ein begrunna søknad til rektor ved den aktuelle skulen. 
 3. Rektor vil fatta eit begrunna enkeltvedtak i saka, ut frå vurderingar av vegstrekket. 
 4. Føresette har klagerett på enkeltvedtaket. Fylkesmannen er klageinstans.
 5. Skjema for søknad om skuleskyss 
Rutine for å melda flytting
 1. Skal de flytte til ein annan skulekrets, eller til ein annan kommune, ber me om å få skriftleg melding om dette så snart som mogleg.
 2. For å gjera overgangen til ny skule så god som mogleg, ber me om samtykke til å få dela informasjon som kan vera nyttig for ny skule å kjenne til. De gir samtykke til dette ved å krysse av for «gi informasjon» i dokument skriftleg samtykke.
 3. Noverande kontaktlærar vil ta kontakt med føresette for å drøfta kva informasjon som kan vera nyttig å gi til ny skule. Eleven skal også få uttala seg om kva informasjon som skal bli gitt vidare. Det skal vera semje mellom skule, elev og føresette om informasjon som skal bli gitt vidare.

Link til skjema for å melde flytting

Skjema for skriftlig samtykke 

Skriftleg samtykke

Skulen kan be elev og føresette om samtykke til ulike tiltak. Det overordna føremålet med samtykke er å sikra at elev og føresette kjenner dei har styring med og eigarskap til det som blir gjort for å hjelpa deira barn/ungdom. Barn/ungdom skal bli høyrt, men det er dei vaksne som har eit ansvar for vidare avgjerder. Meiningane til barn frå 12 år skal bli tillagt stor vekt. Barn over 15 år vel sjølv om dei vil gi, eller ikkje gi, samtykke.


Du kan gi eit eller fleire samtykke i same skjema. Skjema omfattar samtykke til følgjande:

1. BTI-møte
Er det behov for samarbeid med andre hjelpetenester, vil føresette bli spurt om samtykke til dette. Føresette kan du kryssa av for dei hjelpetenester dei godtek kan bidra i samarbeidet. Samarbeidsmøtet kallar me BTI-møte, betre tverrfagleg innsats. 

2. Gi informasjon
I dialog mellom elev - heim – skule blir det avklart kva informasjon det blir bedt om samtykke til å gi. Det kan vera informasjon til ein hjelpeteneste som kan bidra til å hjelpa barn/ungdom. I samtykkeskjema kan føresette opplysa om kva informasjon dei samtykker til skal bli gitt.

3. Tilvising til PPT
Gjennom samarbeid og dialog vil elev - heim og skule bli samde om det er grunn til å tilvisa saka til pedagogisk psykologisk rådgivningsteneste (PPT). Før ein kjem så langt i saka, har PPT vore rådgjevar for skulen i arbeidet for å hjelpa eleven, og det har vore prøvd å finne løysingar via tverrfagleg samarbeid. (BTI-møte)
Skal ein formelt tilvisa saka til PPT, må føresette gi eit skriftleg samtykke til dette.
Les meir om PPT og tverrfagleg samarbeid i Sauda kommune
 

4. Tilvising til andre hjelpetenester
Det kan også vera andre hjelpetenester som kan hjelpa i saka. For at dei skal starta sitt arbeid, treng dei ei enkel tilvising.
Det har gjerne vore eit tverrfagleg møte (BTI-møte) der det har blitt vurdert som nyttig med tilvising til andre hjelpetenester. 

Les meir om hjelpetenester og tverrfagleg samarbeid i Sauda kommune. 

Skjema for skriftleg samtykke
 

Klage på opplæringstilbodet

Er du misnøgd med tilbodet ditt barn/ungdom får vil me gjerne vite om dette så snart som mogleg. Me kan ikkje gjera noko med det me ikkje veit om. 

Dette kan bli gjort på to måtar:


1. Gi innspel/forslag til forbetringar 

 • Drøft saka og dine forslag med kontaktlærar. Kontaktlærar vil saman skuleleiing vurdera innspela, og gi deg ei tilbakemelding.
 • Eventuelt kan du gi innspel til rektor. Rektor må drøfta innspela med aktuelle lærarar.
 • Gjeld innspela dine ein annan lærar eller vaksne, tar du kontakt med rektor. Rektor vil gi innspela vidare, eller oppretta kontakt mellom føresette og den aktuelle lærar for vidare samarbeid.

 

2. Klage på opplæringa

 • Me ønskjer skriftlege og begrunna klager, slik at me kan handtera dei på ein god og rett måte jamfør forvaltningslova
 • Treng du hjelp til å skriva, kan du be skulen om hjelp.
 • Rektor vil handsama klaga.
 • Du vil få eit skriftleg svar innan 3 veker.
 • Gjeld klaga rektor, vil kommunalsjef for oppvekst og kultur handsama denne.
 • Av svarbrev vil det koma fram klagerett.
   

Link til skjema for skriftleg klage 

Gjeld klagen skulemiljøet, gjeld andre lovkrav til oppfølging. Les meir om desse under fana skulemiljø.