Foreldrebetaling

SFO i Sauda skal i høgst mogleg grad vera ei sjølvkost-ordning. Det inneber at det er ei målsetting at foreldrebetalinga skal dekka utgifter til SFO.

Likevel skal ingen familiar bruka meir enn 6 % av inntekta si på ein SFO-plass, jmfr. § 1B-1 Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. - 4.årstrinn.

Mange opplever at SFO har ein høg kostnad, samanlikna med barnehage. Barnehageplass har ein nasjonal makspris og er dermed ikkje ei sjølvkost-ordning. Ulike driftsmodellar/SFO-strukturar i kommunane gir derfor ulike prisar. 

Betalingssatsar SFO, Sauda kommune

 

Vedtekne prisar for SFO 2021

SFO-pris Sauda kommune
SFO-pris Sauda kommune
Opphald 100 % plass etter skuletid 60 % plass (3 dagar) etter skuletid 100 % plass morgon 60 % plass morgon
Pris per månad 2360 kr 1420 kr 820 kr 510 kr

Søskenmoderasjon
 • Det blir gitt 30 % reduksjon for barn nr. 2 og 50 % reduksjon for barn nr. 3 og fleire barn.
Rett til redusert foreldrebetaling
 • Ingen familiar skal bruka meir enn 6 % av familien si inntekt på ein SFO-plass.
  • Er familien si samla inntekt under 432.667 kroner, kan du søkja om redusert foreldrebetaling for SFO.
 • NB! Føresette må sjølv søkja om redusert betaling.
 • Desse kan søkja:
  • Om foreldrebetaling for ein SFO-plass/år utgjer meir enn 6 % av inntektene til hushaldet (familien) det siste året, eller
  • det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet (familien) inneverande år, som gjer at foreldrebetalinga for eitt skuleår utgjer meir enn 6 % av inntektene til hushaldet (familien.)
 • Søknadsskjema finn du her. 
 • For å få redusert betaling for heile SFO-året er søknadsfristen 1.august.
 • Blir det søkt etter 1.august gjeld vedtaket frå heile første månad etter søknadstidspunktet og ut skuleåret.
 • Betaling for kost kan koma i tillegg.

 

 • Viktig informasjon om søknaden:
Dokumentasjon som må følgja søknaden
 • For at søknaden skal kunne bli handsama, må du leggja ved naudsynt dokumentasjon på familiens si samla inntekt.
 • Det er familien si skattepliktige inntekt som blir lagt til grunn. Barnetrygd, barnebidrag, stønad til barnetilsyn, sosialstønad og studielån er døme på skattefrie ytelsar som ikkje blir rekna med i inntekstgrunnlaget. Skattepliktige ytelsar som arbeidsavklaringspengar, dagpengar og uføretrygd er døme på inntekter som blir rekna med. 
 • Dokumentasjonskrav:
  • Siste års skattemelding.
  • Dersom siste års skattemelding ikkje stemmer med dagens inntekt må dette bli dokumentert.
  • Inntektsgrunnlaget skal speila dei skattepliktige inntektene. Du er pliktig til å dokumentera skattepliktig person- og kapitalintekt som ikkje står i den førehandsutfylte skattemeldingen.
  • Dersom inntekta di er vesentleg endra sidan siste års skattemelding må du i tillegg til skattemelding leggja ved dokumentasjon på ny inntekt.
   • Døme på slik dokumentasjon:
    • Dei tre siste lønnsslippar frå arbeidsgjevar. Dei må vise endring i årsløn ut frå det som står i skattemelding.
    • Vedtak frå NAV.
    • Vedtak om gyldig opphaldstillatelse.
    • Studentbevis eller bekrefting av studiar.
 • Registrerer du søknad utan godkjent dokumentasjon, blir den ikkje handsama. Du vil då få informasjon om dette.
  • Du må registrere ny søknad og leggja ved gyldig dokumentasjon. Redusert foreldrebetaling gjeld frå første heile månad etter ny dato for ny søknad.
 • Ved varig nedgang i inntekt i løpet av vedtaksperioden, kan du sende ny søknad med dokumentasjon som viser endra inntekt.
Tidsavgrensa vedtak

Søknad om redusert foreldrebetaling gjeld for eit år. De må senda ny søknad for kvart SFO-år, med dokumentasjon for inntekt.

Startar søsken i SFO i vedtaksperioden, må de sende eigen søknad for dette barnet.

Sakshandsamingstid

Sakshandsaming er inntil tre - 3 - veker.

Klage på vedtak

Får du avslag på søknad om redusert foreldrebetaling, kan du klage innan tre - 3 - veker frå du har fått vedtaket. I klagen skal du oppgi kva du ønskjer å få endra og begrunna dette.

Klagen sender du til rektor ved skulen.

 

Kven kan søkja?

Den som søker om redusert foreldrebetaling må ha same folkeregisteradresse som barnet.

Kven er definert som familie/hushald?

Med eit hushald/familie meinar me ektefeller, registrerte partnarar og samboarar.  Bur barnet fast hos begge føresette, skal betalinga frå føresette vera rekna ut frå inntekt til den føresette som har same folkeregisteradresse som barnet.

 

Dette kostar ein SFO-plass ved redusert foreldrebetaling, ulike døme
Redusert foreldrebetaling ved ulike inntekter
Ordinær SFO-pris Redusert SFO-pris når familens inntekt er 500.000 kr/året Redusert SFO-pris når familiens inntekt er 400.000 kr/året Redusert SFO-pris når familiens inntekt er 300.000 kr/året
Heil plass (5 dagar) ettermiddag kr 2360 2.182 kr 1636 kr
Heil plass morgon og ettermiddag kr 3210 2727 1636 kr
60 % plass (3 dagar) ettermiddag kr. 1420
60 % plass morgon og ettermiddag kr. 1930 1636 kr