SFO i skulen sine ferie- og fridagar

SFO i skulen sine ferie- og fridagar

SFO er eit tilbod 11 månadar i året, frå 01.08 - 30.06*. SFO har stengt fire veker i juli*.  I tillegg har SFO stengt jul- og nyttårsafta, onsdag før skjærtorsdag og fem planleggingsdagar i året.

For barn som ikkje til vanleg har plass i SFO, kan det bli søkt om SFO-plass i skulen sine feriar og fridagar. Det er også høve til å søkja plass enkelt-dagar ved særlege behov. Sjå meir informasjon om dette under.

* SFO har stengt dei fire heile veker i juli frå og med måndagen som ligg nærast 01.juli.

Ferieordning og dagsplass i SFO
 • Barn som har fast plass i SFO, har også plass i skulen sine feriar og fridagar. Unntak er jul- og nyttårsafta, onsdag før skjærtorsdag, samt fem av skulen sine planleggingsdagar i hausthalvåret. .
 • Føresette til barn med gratis kjernetid kan kjøpa utvida plass i skulen sine feriar/fridagar på dei dagane barna til vanleg har plass. 
  • Barn med gratis kjernetid har rett til plass i feriar/fridagar.
  • Det blir sendt ut søknadsskjema for dette i forkant av feriar og fridagar.
 • Barn som ikkje har fast plass i SFO, kan få plass i skulen sine feriar og fridagar.
  • Føresette kan kjøpa opphald enkeltdagar, eller heile veker.
  • Det blir tildelt plass ved ledig kapasitet.
  • Ta kontakt med skulen og sjekk om det er ledig kapasitet på dei dagane de har behov for SFO.
 • Opningstid i feriane vil frå 2023-24 vera i tidsrommet frå klokka 08.00 til klokka 15.30. Opningstid blir tilpassa behov innanfor dette tidsrommet.
 • I forkant av ferien ber skulen føresette om tilbakemelding på om og når (til/frå klokka) plassen blir nytta, for å kunne planleggja drifta/personalplanlegging. 
 • SFO i Sauda kommune blir som hovudregel samlokalisert i feriane.
Foreldrebetaling i feriar

 

 • Føresette som har fast plass for barna i SFO, har ferie inkludert i månadleg foreldrebetaling.
 • For barn med gratis kjernetid (1., 2. og 3. klasse frå 2024-25) betalar føresette 150 kr pr dag for ferie-SFO dei dagane barnet har SFO-plass. 
 • Føresette som søkjer ferieplass for barn som ikkje har fast plass til vanleg, betalar 300 kr pr dag for ferie-SFO. Dette gjeld også barn med redusert plass, som ønskjer plass på dagar dei til vanleg ikkje er i SFO.

Åpningstider

Ferie-SFO er ope frå klokka 08.00 - 15.30.