SFO i skulen sine ferie- og fridagar

SFO i Sauda følgjer per dato skuleruta. Det blir gitt eit tilbod i haust- og vinterferie, samt deler av sommarferien. Dette er eit tilbod utover det ordinære SFO-tilbodet.

Frå 01.2022 blir det ny SFO-ordning i Sauda kommune. SFO vil då vera ope 11 månadar i året for dei som har plass. Målet er å få til eit ferietilbod også for dei som ikkje har plass i SFO til vanleg. 

Les meir om endringane som kjem under.

Dagens ferieordning i SFO, gjeld ut 2021
 • Dagens ordning følgjer skuleruta. Det inneber at SFO har stengt når skulane har fri.
 • I skulane sin haust- og vinterferie, samt deler av sommarferien, kan føresette søkja plass til barn i sommar-SFO. Dette gjeld for alle barn i 1. - 4.klasse, også dei som ikkje har plass i SFO til vanleg.
 • Elevar med rett til utvida plass kan også søkja plass i ferie-SFO.
 • Det blir sendt ut påmeldingsskjema frå kvar skule i forkant av den aktuelle ferien.
 • Tilbodet blir gjerne samlokalisert ved ein eller to av skulane, alt etter tal barn påmeldt. (Tilbodet kan også bli lokalisert ved ulike skular, ulike dagar.)
 • Føresette kan velgja 3 - 4 eller 5 dagar kvar ferieveke. 
Foreldrebetaling, dagens ferieordning SFO, gjeld ut 2021

 

For 2021 har kommunestyret vedteke desse prisane for ferie-SFO. Søskenmoderasjon blir gitt.

Prisar ferie-SFO 2021
Ferie-SFO 4 veker 3 veker 2 veker 1 veke
Fullt opphald Kr 3100 Kr 2320 Kr 1550 Kr 780
4 dagars opphald Kr 2850 Kr 2140 Kr 1430 Kr 720
3 dagars opphald Kr 2600 Kr 1950 Kr 1300 Kr 650

 

Framtidig ferieordning, frå januar -22
 • Frå 01.22 vil barn som har plass i SFO ha plass 11 månadar i året.
 • Har barnet plass i SFO har det automatisk plass i haust- jul- vinter- og påskeferie. I tillegg til andre fridagar. Unntak er julafta, nyttårsafta, onsdag før skjærtorsdag, skulen sine planleggingsdagar og heilagdagar.
 • Opningstid i feriane vil vera frå klokka 07.00 - 16.00. (Opningstid blir tilpassa behov innanfor dette tidsrommet.) 
  • I forkant av ferien ber skulen føresette om tilbakemelding på om plassen blir nytta, for å kunne planleggja drifta/personalplanlegging. 
 • SFO i Sauda kommune kan bli samlokalisert i feriane.
 • Foreldrebetaling for ny SFO-ordning, inkludert feriar, blir endeleg vedteke av kommunestyret i desember 2021. 
  • Føresette som har SFO plass vil få informasjon om eventuelle endringar innanfor oppseiingstida.
SFO Austarheim skule
Mobil 915 46 428
SFO Fløgstad skule
Mobil 952 38 209
SFO Risvoll skule
Mobil 907 56 542

Åpningstider

Ferie-SFO er ope frå klokka 07.00 - 16.00.