PPT - Pedagogisk psykologisk teneste

Sauda og Suldal har inngått vertskommunesamarbeid med felles PPT-teneste - Indre Ryfylke PPT. Suldal er vertskommune.

Kva tilbyr me?

PP-tenesta skal hjelpa barn, elevar og vaksne med behov for særskilt tilrettelegging. Formålet er at dei skal få eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod. 

Eksempel på særskilde behov kan vera:

 • språk- og talevanskar
 • konsentrasjonsvanskar
 • sosiale- og emosjonelle vanskar
 • åtferdsvanskar
 • syn- og hørselsvanskar
 • generelle lære- eller fagvanskar
 • lese- og skrivevanskar
 • matematikkvanskar
   
Kven kan få tilbod om tenesta?

PP-tenesta har både system- og individretta arbeidsoppgåver. Det er viktig for oss at oppgåvene blir sett i samanheng. Både dei system- og individretta oppgåvene skal ivaretakast før tenesta kan involvera seg i for eksempel skulemiljøsaker.


Eksempel på systemretta saker kan vera:

 • vera deltakar i ulike utviklingsprosjekt
 • vera deltakar i tverrfaglege team
 • gi informasjon om andre aktuelle hjelpeinstansar
 • gi rettleiing i for eksempel alternativ kommunikasjon
   
Korleis få tilbod?

PP-tenesta kan kontaktast av elevar over 15 år, føresette, barnehagar, skular og andre tverrfaglege tenester. I følgje barnekonvensjonen artikkel 12 skal barnet eller eleven bli høyrt og fått gitt uttrykk for synspunkta sine. Dette gjeld òg for vaksne som kontaktar tenesta.

Slik søkjer du

Offentleg instans brukar skjema som er utarbeidde av PPT for tilvising. 

Søknadsfrist

Heile året.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Kva skjer vidare?

Når PPT har motteke tilvising:
 

 • Saka blir fordelt på ppt-rådgjevar etter kompetansebehov og kven som har kapasitet.
 • Føresette blir kalla inn til samtale der ein vil orientera om korleis ein arbeider i tenesta. De vil og få opplysingar om teieplikt, klagerett  og informasjon om foreldrerettleiing, jmf. Oppl.lova  §5.7, m.m.
 • PP-tenesta skal laga sakkunnig vurdering, og vurdera om barnet eller eleven har rett til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Føresette må samtykkja til dette, jmf. Oppl. Lova §5-4, 2. ledd.
 • Oppfølging av PP-tenesta vidare. Styrar eller rektor har ansvar for gjennomføringa av det spesialpedagogiske tilbodet og gjer og vedtak om naudsynt. PPT er rådgivande instans for barnehage-, skule- og vaksenopplæring.
 • Når saka blir avslutta, skal det sendast brev om dette.
   
Klage

Du som foreldar

 • Kan krevja at kommunen undersøkjer om barnet ditt treng spesialpedagogisk hjelp.
 • Skal bli involvert og seia ja før kommunen ber PP-tenesta om å undersøkja barnet ditt
 • Skal bli involvert og seia ja før kommune bestemmer at barnet ditt skal ha spesialpedagogisk hjelp
 • Skal få ein skriftleg rapport ein gong i året om hjelpa barnet ditt får, og ei vurdering av korleis barnet ditt utviklar seg.
 • Kan klaga dersom barnet ditt ikkje får spesialpedagogisk hjelp.
 • Kan klaga på innhaldet, gjennomføringa eller organiseringa av hjelpa.
   

 

Lovar og reglar

 

Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
Teiknspråkopplæring før opplæringspliktig alder
Tidleg skolestart
Utsett skulestart
Fritak frå opplæringsplikta og Fritak frå opplæringsplikta
Spesialundervisning og Spesialundervisning  
Teiknspråkopplæring i grunnskulen
Alternativ og supplerande kommunikasjon og Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)
Spesialundervisning for vaksne på grunnskulen sine område

Oversikta inneheld eksempel og er ikkje uttømande)
 

Linda Skaar
Leder PPT
E-post
Telefon +47 52 79 22 44

Åpningstider

08.00 - 15.30

Adresse

Eidsvegen 7, 4230 Sand