Ansatt

Vi vet at en voksen som bryr seg om et barn som har det vanskelig kan være avgjørende for hvordan det går med barnet i fremtiden. 

Risikoutsatte barn og unge skal identifiseres så tidlig som mulig. Tidlig innsats betyr at en skal sette i gang tiltak for et barn og ungdom med en gang er behov for det, når som helst, både i barnehage og skoleløpet. Og en skal sørge for en systematisk og langsiktig oppfølging så lenge behovet er tilstede. 
Formålet med tidlig innsats er å forebygge utvikling, samspill og atferds utfordringer, fysisk og psykisk helseproblematikk, skole «dropout», unge uføre, rusmiddelmisbruk og andre former for utenforskap. 
 

Handlingsveileder

Sauda kommune har en digital handlingsveileder med tilhørende verktøy som ansatte i vår kommune skal benytte når en jobber med barn og unge. Målet med handlingsveilederen er rett hjelp til rett tid, foreldreinvolvering og at barnets stemme alltid skal høres i prosessen.  

Handlingsveilederen finner du her 

Formålet med en digital handlingsveileder er at alt en trenger er samlet på en plass: 

Taushetsplikt/meldeplikt

Alle brukere av våre tjenester har et vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Utgangspunktet er at du som ansatt har taushetsplikt når det kommer til slike opplysninger. Ved mistanke om mishandling, alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn viser vedvarende alvorlige atferdsvansker, har du som offentlig ansatt meldeplikt til barnevernet. 


Mer om meldeplikt til barnevernstjenesten 
Mer om taushetsplikt for helsepersonell 
Mer om taushetsplikt for ansatte i barnehage og skole 
 

Barn har rett på å si sin mening

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt i alt som vedkommer de. Dett er en lovfestet rett og kommer frem av Barnekonveksjonens artikkel 12. I Sauda kommune skal alle ansatte sikre at barnestemmen kommer frem i alle tjenester og tiltak vi gir. 

Barn som pårørende

Familielivet består av store og små hendelser som kan gjøre barn til pårørende på ulike måter. Noen barn opplever at det skjer noe akutt med mamma, pappa eller søsken- en eller flere ganger i løpet av oppveksten. For andre er det å være pårørende en del av hverdagen. 
Stortinget har ved lov 16. juni 2017 nr. 53 vedtatt følgende endringer: 
   

  • En utvidelse av helsepersonelloven § 10 a som gjør at helsepersonell også får en plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende til søsken med alvorlige helseproblemer (psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somtatisk sykdom eller skade) 
  • En ny bestemmelse (helsepersonelloven § 10 b) som gir helsepersonell plikt til å ivareta mindreårige barn som etterlatte etter foreldre eller søsken som dør