Barn og unge i Sauda

Sauda kommune har flere fokusområder som skal sørge for at alle barn og unge skal bli sett, hørt og få det særskilte fokuset den enkelte trenger og fortjener, samtidig som det skal skapes rom for alle. 

Sauda har flere satsingsområder: 

BTI- Bedre tverrfaglig innsats

BTI (bedre tverrfaglig innsats) er en modell for tidlig innstas og samhandling mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier det er knyttet en undring eller bekymring til. 
BTI- modellen gir en struktur for hvordan alle tjenesteområdene som jobber med barn og unge tidlig og systematisk kan avdekke, identifisere og forebygge barn og unge sine vansker, og systematisk samhandle med hjelpetjenestene i kommunen dersom tiltak innenfor eget tjenesteområdet ikke er tilstrekkelig. Modellen er bygget opp på fire nivå. 
Nivå 0: Undrings/avklaringsfasen 
Nivå 1: Innsats innenfor et tjenesteområde 
Nivå 2: Samarbeid mellom en eller flere tjenesteområder 
Nivå 3: Samarbeid mellom flere tjenesteområder internt eller eksternt i kommunen 
Sauda lanserte i august 2020 handlingsveileder for BTI og er nå i gang med implementeringen. Det følger flere verktøy til de ulike nivåene i veilederen som skal støtte opp under prosessen med å oppdage, vurdere, beslutte, iverksette og evaluere innsatsen for barn, unge og deres foreldre. Veilederen er et levende verktøy som stadig utvikles etter tilbakemeldinger fra både ansatte, barn, unge og deres foreldre. 
 

Barn som pårørende

Sauda kommune har i barne- og familieteamet en barneansvarlig som er «barn som pårørende» kontakt. Kreftkoordinator er også barneansvarlig og har oppfølging med barn som pårørende der det er kreftsykdom i nær familie. Kommunen jobber med å utvikle rutiner for oppfølging i alle tjenester som kommer i kontakt med barn som pårørende for å kunne oppdage, gi informasjon og henvise videre til en av de barneansvarlige. 

Desentralisert kompetanseordning

I den nasjonale kompetansestrategien for barnehager og skoler er utviklingen av lærende organisasjoner sentral. Strategien skal sikre at alle barnehager og skoler gjennomfører lokalt baserte kompetanseutviklingstiltak i partnerskap med høyskolesektoren. Slik skal barnehager og skoler få tilgang til forskningsbasert kunnskap som kan føre til nødvending endring av praksis, og høyskolesektoren skal få tilgang til erfaringer fra praksis som kan gjøre lærerutdanningen mer relevant. Målsettingen er å sikre god kvalitet på tilbudet i barnehager og skoler. Sauda kommune samarbeider med kommunene i Nord-Rogaland og Høgskolen Vestlandet om gjennomføring. 

BTI-dag

Sauda kommune har en årlig BTI- dag som er en kompetansehevings og opplæringsdag for alle ansatte i barnehage, skole og hjelpetjenester som jobber med innsats rettet mot barn og unge. 

Foreldreveiledningsprogram - Cos-P

Sauda kommune er med i et tiårig folkehelseprogram der et av tiltakene er systematisert foreldreveiledning som et forebyggingstiltak.  
Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 som skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme innbyggernes helse og trivsel i lokalsamfunnet. Det skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. I programmet skal kommunene selv utvikle forslag for å styrke barn og unges psykiske helse og livskvalitet, og programmet skal bidra til å fremme kommunebasert forskning 
Trygghetssirkelen, eller Circle of security (COS), er et foreldreveiledningsprogram som bygger på tilknytingsteori. Bowlby (1969) beskrev trygg tilknyting som de dype og varige emosjonelle bånd mellom barn og dets forelder. Han hevdet at det tidlige omsorgsmiljøet påvirker barnets personlighetsutvikling og evnene til å danne nære relasjoner til andre mennesker. Teorien har vært gjenstand for mye forskning. Ingen har klart å virkelig utfordre denne teorien, og nyere forskning har heller vært med på å videreutvikle, berike og støtte opp om teorien. Teorien står dermed sterkt i psykologien i dag. 
COS-P retter seg mot foreldre i grupper på 8-10 personer, som ved hjelp av ulike tema og videomateriale skal få kjennskap til tilknytningsteori og reflektere over sin egen foreldrerolle. Formålet er å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Foreldre skal gjennom COS-P lære seg å bli mer bevisst barnets signaler og behov, og også egne reaksjonsmønstre og hvordan disse påvirker barnet. Tilknytningspsykologene, Barndtzæg og Torsteinsson, distribuerer programmet i Norden. De har definert virkestoffene i omsorg som fremmer trygg tilknytning slik: 

 

  1. Prososial omsorg – evnen til å gi empatisk omsorg som er til hjelp for barnet der og da, og fremmer barnets relasjonelle utvikling 
  2. Stress- og emosjonsregulering – evnen til å være med og bevege seg med barnets følelse 
  3. Mentalisering – evnen til å se den andre innenfra, samtidig som en registrerer egne reaksjoner og hvordan disse virker inn på den andre 

Målet for prosjektet er å tilby COS-P til alle småbarnsforeldre. Foreldreveiledningen tilbys universelt, på trygge og kjente arenaer som eksempelvis helsestasjon og/eller barnehagen. Hensikten skal være høy brukervennlighet og tilgjengelighet. Tiltaket skal være helsefremmende og forebyggende. Familier som er i risiko eller er tilknyttet PPT, psykisk helsetjeneste eller barnevern kan få tilpasset oppfølging i disse eller andre tjenester. Målet er at alle foreldre skal få tilbud om COS-P i gruppe i løpet av barnets tre første leveår. Det er et mål at alle ansatte i barnehager skal ha gode kunnskaper om teorien, og at de bruker den til refleksjon i sin daglige praksis. Dette er tenkt å heve kvaliteten på relasjonen mellom ansatte og barn i barnehagen, og gjennom dette å fremme en sunn psykologisk utvikling hos barna.