Lokale føringer

Sauda kommune blei i 2018 en modellkommune som skal ha fokus på bedre samhandling og tidlig innsats for barn og unge i de kommunale tjenestene. 

Ordningen er forpliktende og sikrer helhetlig og tverrfaglig samhandling i arbeidet med barn og unge. Gjennom tidlig innsats og bedre samhandling kan flere barn, unge og deres familier få rett hjelp til rett tid. Kommunestyre fattet vedtak i 2018 om at kommunen skal innføre en samhandlingsmodell for å sikre raskere avdekking, tidlig innsats og samhandling mellom tjenesteområdene som har oppfølging med barn, unge og deres familier. 
For å sikre samhandlingen på tvers av tjenestene i kommunen har kommunen innført BTI modellen (Bedre tverrfaglig innsats). BTI er en veileder som skal bidra til tidlig innsats og samordnet tjenester for barn, unge og deres familier- uten oppfølgingsbrudd. 
Sauda kommune har følgende kommunale føringer for det arbeidet de ulike tjenestene i kommunen skal gjøre i sitt arbeid med barn og unge:    

Kommuneplanen 

Kommuneplanen er kommunen sitt overordnet styringsdokument, og handler om de store spørsmålene for lokalsamfunnet: Hvordan innbyggerne i Sauda kan få et best mulig liv. 
Kommuneplanen 

Økonomiplan med handlingsprogram 

Økonomiplanen med handlingsprogram sier noe om hvilke økonomiske rammer og prioriterer kommunen skal ha innen en gitt periode. 
Økonomiplan med handlingsprogram  

Tilstandsrapport barnehage og skole 

Under arbeid 

Folkehelseoversikt 

Løpende oversikt over folkehelsen er en årlig rapport om folkehelsetilstanden til innbyggerne i Sauda. Formålet med rapporten er å avdekke de utfordringene som finnes slik at en på den måten systematisk kan arbeide og iverksette tiltak for å øke folkehelsen. 
Folkehelseoversikt 

Vold i nære relasjoner 


Målet med handlingsplanen er å gjennom og øke kunnskap og samhandling mellom de ulike tjenesteyterne i kommunen og øvrig hjelpeapparat som politi og rettsvesen, skal bli bedre på. Handlingsplanen skal evalueres 
Handlingsplan- Vold i nære relasjoner 


Ungdata 

Ungdata er et kartleggingsverktøy for å undersøke hva skoleelever på ungdomstrinnet og videregående opplæring svarer på ulike spørsmål og ulike temaer ved livet sitt. Resultatene kan bli brukt i det forebyggende ungdomsarbeidet og gir en oversikt på folkehelseområdet. 
Ungdata