Medvirkning og evaluering

Medvirkning handler om at brukere skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukerne. Medvirkning er en lovfestet rettighet. 

På kommunenivå har Sauda kommune medvirkning på følgende måte: 

Ungdomsråd 
Funksjonsnedsettes råd 
Kommunestyre 
Utvalgsmøter 
Kommunalt FAU 
Brukerorganisasjoner 
Kartlegginger og brukerundersøkelser 
Bedre kommune sin brukerkartlegging 
Udir sin foreldrekartlegging 
Retningslinjer og satser for brukerrepresentant i Sauda kommune- legg til link 

Evaluering

Med bakgrunn i analyse av ulik informasjon som kommunen henter inn, vil tjenester og tiltak bli evaluerte på kommune nivå. Dette kan være: 

  • Kartlegginger 
  • Tertialrapporter 
  • Årsmeldinger 
  • Tilsyn 
  • Ståstedsanalyse (barnehage og skole)