Statlige føringer

Det fins en rekke lover, forskrifter og nasjonale retningslinjer som regulerer og legger føringer for Sauda kommune sitt tjenestetilbud for barn og unge. 

Sauda kommune har samarbeidsavtale med Helse Fonna som legger føringer for arbeidet med barn og unge. 

Barnekonvensjonen

Regjeringa om barnekonvensjonen
Barneombudet om barnekonvensjonen

Noen av de viktigste lovene for våre tjenester

Helse- og omsorgstjenesteloven
Forvaltningsloven
Kommuneloven
Folkehelseloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Helsepersonelloven
Opplæringsloven
Barnehageloven
Barnevernloven
Personopplysningsloven
Helsetilsynsloven
Sosialtenestelova
NAV-lova
Psykisk helsevernlova

Forskrifter

Ei forskrift er en rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i lov. Ei forskrift blir som regel gitt av Kongen i statsråd, et departement, et kommunestyre eller et fylkesting, alt etter hva den aktuelle lovhjemmelen bestemmer. 
Forskrifter må ha hjemmel i gyldig lov, og kan i likhet med lover ikke gis tilbakevirkende kraft. Forskriften må holde seg innenfor lovhjemmelen og må ikke vær i strid med andre lover; i så fall vil den ikke kunne gjøres gjeldende. I tillegg må forskrifta kunngjøres for å ha rettslig virkning (Jusleksikon.no) 
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten  
Forskrift om kommunen si plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkinger av lover og forskrifter. 
Meld st. 34 – Folkehelsemeldingen – God helse – felles ansvar 
Meld.St.18 – Læring og felleskap 
Rundskriv 05/2010 – Barn som pårørende 
Q- 16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 
Samarbeid mellom barnevernstjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste 
 

Veileder fra staten

Veileder omtaler og beskriver et fagområde på et generelt og overordna nivå, mer generelt enn ei retningslinje. En veileder kan inneholde en eller flere retningslinjer for håndtering av spesifikk problematikk innen et fagområde. 
Fra bekymring til handling, En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet 
Veileder om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 
Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 
Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern 
Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten 
Veileder for samarbeid mellom NAV og barnevern 
Barndommen kommer ikke i reprise – Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom 

  
Sentrale kunnskapsrapporter

NOU 2017: 12 Svikt og svik – Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt 
NOU 2015:2 – Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø 
Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge 


 
Veiledere og retningslinjer 

Juridiske og faglige veiledere og retningslinjer er anbefalinger som er normerende og retningsgivende, og peker på ønska og anbefalte handlingsvalg, og skal være innenfor rammene av regelverket. 
Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 
Psykiskhelsearbeid for barn og unge i kommunene 
Frå bekymring til handling – ein rettleiar om tidleg intervensjon på rusområdet 
Formidling av opplysninger og samarbeid der barn blir utsett for vald i familien 
Rettleiar om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 
Nasjonal rettleiar for førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme 
Taushetsplikt og ansvar 
Nasjonal faglig retningslinje for svangeskapsomsorgen 
Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 
Veileder til krisesenterlova 
Det du gjer, gjer det heilt. Betre samordning av tenester for utsette barn og unge 
Du ser det ikkje før du trur det. Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats retta mot barn i alderen 0-6 år 
Barndomen kjem ikkje i reprise. Strategi for å bekjempa vald og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017) 
Opptrappingsplan mot vald og overgrep (2017-2021)