Medvirkning og evaluering

Medvirkning vil si at brukeren blir sett på som en likeverdig part, i samtaler og beslutninger som angår brukeren sin utfordring. 

Det viktigste i møte er god kommunikasjon der alle parter er åpne og lydhøre for hverandre. Når brukeren trenger hjelp til å mestre hverdagen er det noen få, men viktige element å huske på, for at tjenesteyter og bruker sammen skal finne frem til den beste hjelpe og støtten den enkelte trenger.  

 • Å bli tatt på alvor 
 • Å bli behandlet med respekt 
 • Å føle tillit og trygghet 
 • Å få hjelp når behovet er der 

På tjeneste nivå blir medvirkning gjennomført på følgende måte:  
 

Barnehage

Individnivå:

Barnehagene skal legge til rette for at barnehagen og foreldre utveksler observasjoner og vurderinger på enkelt barn. Observasjoner gitt fra barnehagen skal ta hensyn til foreldrene/foresatte sitt synspunkt. Foreldre skal få medvirke på det individuelle tilbudet. Både foreldre og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens sin oppgave å formidle.  

Systemnivå:

Foreldreråd (FAU) og samarbeidsutvalg skal gi foreldre, mulighet til å ha kontakt, innsyn og påvirkning på barnehagen på en aktiv måte. 

 • Foreldremøter 
 • Foreldresamtaler 
 • Brukerundersøkelser: Barnehagene bruker Udir sin foreldrekartlegging annethvert år (oddetallsår) 
 • Barns medvirkning og medbestemmelse 
   
Skole

Individnivå:

Skolen skal minst to ganger i året tilby foreldre/foresatte og eleven utviklingssamtale 

Systemnivå:

Foreldreråd (FAU) og samarbeidsutvalg skal gi foreldre, mulighet til å ha kontakt, innsyn og påvirkning på barnehagen på en aktiv måte. 

 • Foreldremøter 
 • Elevråd 
 • Brukerundersøkelser 
 • Elevundersøkelser 
 • Ungdata undersøkelser 
   
Helse
 • Brukerundersøkelser 
 • Funksjons nedsettes råd 
 • Brukerrepresentant i arbeidsgrupper knyttet til utforming av tjenestene i kommunen 
   
Brukerinvolvering på systemnivå

Sauda kommune legger vekt på at brukerstemmen skal bli hørt, både på kommune, tjeneste og individnivå. 
Sauda kommune benytter erfaringer som brukere av de kommunale tjenestene har, som kan bidra inn i prosjektarbeid, nye satsinger, utarbeidelse av nye tiltak og tjenester, og videreutvikling av eksisterende tjenester. 
 

Evaluering

Med bakgrunn i analyse av ulik informasjon som tjenestene henter inn, vil tjenester og tiltak bli evaluerte på tjenestenivå. Dette kan være: 

 • Kartlegginger (bruker og medarbeidere) 
 • Samtaler med brukere 
 • Tilsyn 
 • Ståstedsanalyse (barnehage) 
 • Kvalitetssystem Compilo 
 • Avvikssystem: Compilo og BTI hjemmesiden 
 • Personalmøter 
 • Foreldremøter 
 • FAU og samarbeidsutvalg i barnehage og på skole   
 • BTI møte på systemnivå for enhetsledere barnehage/skole, kommunalsjef helse, kommunalsjef oppvekst, hovedtillitsvalgt Utd. Forbundet, ledere i barnevern, PPT, politikontakt og ledende helsesykepleier.   
 • Arbeidsgruppe for BTI i barnehage og skole