Foreldremøte i grunnskulen

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Foreldremøte i grunnskulen

Skulen har eit ansvar for å halda kontakt med føresette gjennom opplæringsåret. Foreldremøtet er ein måte å organisera denne kontakten på. 

Alle grunnskulane i Sauda har som hovudregel to foreldremøte per skuleår. 

 

Foreldremøte for føresette til 1. og 8.klassingar

God informasjon til føresette kan bidra til å letta overgangen for barn og unge. 

Foreldremøter

Foreldremøte før oppstart i 1.klasse
 • Foreldremøte før oppstart i 1.klasse blir avhalde like etter påskeferien det året barnet skal starta på skulen.
 • Det er rektor som kallar inn til, og leiar møtet. Om mogleg blir også kommande kontaktlærar med i møtet.
 • Rektor inviterer også helsesjukepleiar med til møtet, slik at han/ho kan gi helsemessig informasjon om skulestart.
 • Elles får føresette informasjon om skulekvardagen, om pliktar, rettar og samarbeid.
 • Det blir valt to klassekontaktar i dette møtet.
Foreldremøte ved oppstart i 8.klasse
 • Foreldremøte ved oppstart i 8.klasse blir halde i løpet av dei to første skulevekene.
 • Elles får føresette informasjon om skulekvardagen, om pliktar, rettar og samarbeid.
 • Det blir valt to klassekontaktar i dette møtet.

 

Foreldremøte haust
 • Skulen skal i starten av kvart opplæringsår ha eit foreldremøte der føresette informerast om skulen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. (Forskrift til Opplæringslova § 20-3)
 • Dette foreldremøtet kan delvis organiserast som eit felles informasjonsmøte for fleire klassar/alle klassar ved skulen.
 • Det skal vera ein klassedel av foreldremøtet. 20 minutt av denne delen skal vera føresettes eige møte.
  • Det er klassekontaktane som har ansvar for denne delen av møtet. (20 min)
  • Kontaktlærar er tilgjengeleg på skulen, men er ikkje deltakar i denne delen.
  • Kontaktlærar kan vera deltakar om klassekontaktane ber om dette.
  • Klassekontaktane kan få innspel frå føresette til ønska innhald i denne delen, og/eller bruka tips frå kommunalt foreldreutval til innhald i møtet.
 • Dette foreldremøtet skal bli avhalde før haustferien, årleg.
 • Mal som kan brukast til innkalling haust (DOCX, 22 kB).
Foreldremøte vår

 

 • Sakliste for foreldremøtet vår blir til i samarbeid mellom kontaktlærar og klassekontaktar.
  • Kontaktlærar har ansvar for å ta kontakt med klassekontaktar i forkant av planlegging av foreldremøte vår.
  • Klassekontaktane ber om innspel frå føresette i klassen til kva dei ønskjer å ta opp/saker.
  • Har ikkje føresette innspel, set klassekontaktar og kontaktlærar opp saklista saman.
   • Minst 20 minutt av foreldremøtet skal vera føresettes eige møte. 
   • Det er klassekontaktane som har ansvar for denne delen.
   • Kontaktlærar er tilgjengeleg på skulen, men er ikkje deltakar i denne delen av møtet. Kontaktlærar kan vera deltakar om klassekontaktane ber om dette.
   • NB! Klassekontaktane har ansvar for at det blir valt to klassekontaktar frå og med kommande skuleår i dette møtet. (Dagens klassekontaktar sit til nye er valt.)
 • Foreldremøtet vår skal som hovudregel bli gjennomført før påskeferien, årleg.
 • Mal som kan brukast til innkalling vår (DOCX, 29 kB)

 

Felles foreldremøte for elevar og føresette
 • Ei anna form for organisering av foreldremøte kan vera der elevar og føresette er saman.
 • Det kan vera elevar, føresette og/eller kontaktlærar som tar initiativ til eit slikt møte. Andre føresette kan ta initiativ via klassekontaktane.
  • Heile, eller deler av, foreldremøtet både haust og vår kan bli organisert som eit fellesmøte for elevar og føresette.
  • Eit slikt møte kan også inngå som eit av dei to klassemiljøtiltaka klassekontakt har ansvar for.
  • Ved behov kan ein også ha dette som eit ekstra foreldremøte, utover dei faste. Kontaktlærar og klassekontaktar har dialog om dette.
 • Eit slikt foreldremøte kan vera eit klokt grep i klassar der det er behov for tiltak for å betra klassemiljøet for ein eller fleire barn/unge. Det er også ei god organisering for å sikra elevinvolvering og - medverknad.
 • Elevane kan ha som ansvar å organisera eit slikt møte som del av skulearbeidet. Klassekontaktane har dialog med kontaktlærar om dette.
 • Elevane kan gi informasjon om skulen, og det kan bli laga ulike problemstillingar føresette og elevar skal drøfta. Desse kan vera knytt til utfordringar i klassemiljø, eller meir generelle spørsmål det er nyttig å drøfta. Tips til innhald kan du finne her.
 • Tips til organisering av drøftingar:
  • Det kan vera lurt å organisera desse slik at barn/ungdom og føresette er i grupper med 4-5 personar i kvar.
  • Føresette og elevar bør vera blanda. Enten 50 - 50, eller elevar i fleirtal.
  • Ein kan gjerne rotera kven som sit kor i løpet av møtet, slik at alle blir kjend med fleire. T.d drøfte ei problemstilling, så skifte grupper.
  • Føresette og barn/ungdom frå same familie bør/kan gjerne sitja atskilt.