God psykisk helse

Livsmeistring er sentralt for å leva det gode liv. Å hjelpa barn og unge til å handtera det som møtar dei i livet er ei sentral målsetting for kommunens arbeid med å fremja god psykisk helse.

For å oppleva livsmeistring og god psykisk helse er det nokre opplevingar og dugleikar som er vurdert som sentrale:

  • Å oppleva eigenverdi
  • Å vera aktør i eige liv, dvs. å kunne sjå seg sjølv som ein som kan påverka eige liv og den retning det tar.
  • Å bli inkludert i fellesskap med andre.
  • Å kunne handtera motgang.
  • Å ha evne til empati.

Føresette har eit hovudansvar for oppseding av barn og unge, og det kommunale tenestetilbodet skal vera eit supplement til føresette sitt ansvar og arbeid. Hjelpetenestene skal også ha eit tilbod til barn, unge og familiar som treng ekstra hjelp og støtte. 

 

Førebyggjande psykisk helsearbeid

0 - 5 år
Psykisk helseførebyggjande arbeid 0 - 5 år
Psykisk helseførebyggjande arbeid 0 - 5 år
Teneste/alder Før fødsel 0 - 1 år Barnehagealder (1-5 år) Barnehagealder (1-5 år)
Jordmor
Helsestasjon
Barnehage Barna får opplæring i bruk av verktøyet psykologisk førstehjelp til å regulera eigne kjensler. Dei tilsette brukar Toleransevindu for å hjelpa barn til å regulera eiga åtferd.
PPT
Barne- og familieteam
Barnevernstenesta
Tilbod til føresette

 

6 - 16 år
Psykisk helseførebyggjande arbeid 6 - 16 år
Psykisk helseførebyggjande arbeid 6 - 16 år
Teneste/alder Alle trinn Alle trinn 1. - 4.klasse 5. - 7.klasse 8. - 10.klasse 8. - 10.klasse
Helsestasjon Individuell samtale med barn og foresatte om skulestart, 1/2 år etter oppstart.
Skulehelseteneste Helsesjukepleiar er tilstade på skulane 1 - 2 dagar i veka, tilgjengeleg for barn/ungdom. Undervisnings om grenser, vald og overgrep på alle trinn. Pubertetsundervisning i 5.klasse Seksualundervisnings og besøk på helsestasjonen for ungdom for 10.trinn.
Grunnskulen Elevsamtale med fokus på trivsel to gonger årleg. Undervisning i nettvett og personvern. Barna får opplæring i bruk av verktøyet Psykologisk førstehjelp. Barna får opplæring i bruk av verktøyet Psykologisk førstehjelp. Undervisningsopplegget #psykt normalt gjennomføres på 8. og 9.trinn. Samarbeid med skulehelsetenesta og barne- og familieteam. Undervisningsøkter med MOT.
PPT
Barne- og familieteam
Barnevernstenesta
Politikontakt Undervisningsopplegget Delbart
Tilbod til føresette

 

16 - 18 år
Psykisk helseførebyggjande arbeid 16 - 18 år
Psykisk helseførebyggjande arbeid 16 - 18 år
Teneste/alder 16 - 18 år
Helsestasjon for ungdom
Vidaregåande skule
PPT
Barne- og familieteam
Barnevernstenesta
Tilbod til føresette

 

Ressursar i arbeidet

Toleransevindu

Psykologisk førstehjelp

Spinnville følelser

Gleding

Traumebevisst omsorg

Livet & sånn, gratis undervisningsopplegg fra barnehage - ungdomsskule.