Køyreplan

Køyreplan overgang barnehage til barneskule
Tid Tiltak Innhald Ansvar
01. august (frå 2022-23) SFO-start for 1.klassingar som har søkt plass, og har behov. Barn som har behov for tilsyn før skulestart, og har søkt plass i SFO, kan starta 01.august. Rektor
August, 1/2 dag av planleggingsdag. Nettverk 1: Samarbeidsmøte barnehage- skule Tilsette i førskulegruppa og 1.klasse samarbeidar om innhald i tilbodet kommande år. Pedagogisk rettleiar
August Bestillinga av refleksvestar med trykk Alle kommande 1.klassingar får refleksvestar ved innskriving Pedagogisk rettleiar
Oktober Nettverk 2: Felles samarbeidsmøte førskulepedagogar og for 1.klasselærarar (sektorvis) Erfaringsdeling, tilbakemelding og evaluering Ansvar for innkalling avtales på oppstarstmøte haust
Oktober (september) Rektor deltek på foreldremøte for førskulegruppa, i barnehagen. Styrar informerer rektor om møtet. Rektor informerer om prosess fram til skulestart og litt om oppstarten. Styrar - rektor
Oktober Plan for overgang for barn med særskilte behov Føresette, PPT, barnehage og skule møtes for å laga ein god plan for overgang. PPT
November Annonsere innskriving Annonse sendes lokalavisa og informasjon legges på heimesida Pedagogisk rettleiar
November Innskriving Barna skriv seg inn ved kvar skule Rektor
Februar Nettverk 3: Barnehage - skule (sektorvis) Samarbeid om innhald og progresjon mellom barnehagane og mellom skulane. Ansvar for innkalling avtales på oppstartsmøte haust.
April/mai Overgangssamtalar barnehage - barneskule I samråd med, og etter samtykke frå føresette, overføres informasjon om barnet mellom pedagagog i barnehage og kontaktlærar i barneskule. Pedagogisk leiar
April/mai Foreldremøte for kommande 1.klasseforeldre Rektor og kontaktlærar har foreldremøte. Helsesjukepleiar deltek med informasjon i deler av møtet. Rektor
Torsdag i veke 23 Besøksdag på skulen og SFO Barnehagepersonalet er med barna på ein øve-seg-på-skule-dag, og i SFO for dei som skal ha plass der. Rektor/kontaktlærar