Køyreplan

Køyreplan overgang barnehage til barneskule
Tid Tiltak Innhald Ansvar
01. august SFO-start for 1.klassingar som har søkt plass, og har behov. Barn som har søkt plass i SFO kan starta 01.august. Rektor
August/september Nettverk 1: Felles samarbeidsmøte førskulepedagogar og 1.klasselærarar (Saman og delt) Tilsette i førskulegruppa og lærarar/tilsette i 1.klasse møtes for felles gjennomgang av plan for overgang og samarbeid om tilbodet. Ein del felles og ein del delt mellom sektorane. Rektor Fløgstad skule
Oktober/november Nettverk 2: Felles samarbeidsmøte førskulepedagogar og for 1.klasselærarar (sektorvis) Erfaringsdeling, tilbakemelding og evaluering Styrar i Leabøen barnehage kallar inn pedagogane/tilsette i førskulegruppa. Rektor Risvoll skule kallar inn tilsette i 1.klasse.
Oktober Plan for overgang for barn med særskilte behov Føresette, PPT, barnehage og skule møtes for å laga ein god plan for overgang. PPT
November Annonsere innskriving Annonse sendes lokalavisa og informasjon legges på heimesida Pedagogisk rettleiar
November Innskriving Barna skriv seg inn ved kvar skule Rektor
Februar/mars Nettverk 3: Barnehage - skule (sektorvis) Samarbeid om innhald og progresjon mellom barnehagane og mellom skulane. Styrar i Rustå barnehage kallar inn pedagogar/tilsette i førskulegruppa. Rektor ved Austarheim skule kallar inn tilsette i 1.klasse.
April/mai Overgangsmøte barnehage - barneskule Fokus på korleis skulen kan tilretteleggja for at alle barn blir inkludert i klassefellesskapen, sosialt og læringsmessig. Kontaktlærar/rektor, pedagog og PPT deltek. Bør bli gjennomført i tidsrommet klokka 09.30 - 13.30 pga bemanning barnehage. Pedagogisk leiar på avdelingen i kvar barnehage.
April/mai Foreldremøte for kommande 1.klasseforeldre Informasjon om oppstart i 1.klasse. Helsesjukepleiar og PPT deltek i deler av møtet, rektor/kontaktlærar inviterer desse til møtet. Kontaktlærar/rektor.
Mai/Juni Evalueringsmøte Korleis fungerte overgangen for barna frå barnehagen til skuleSFO? Gjort - lært - lurt. Kontaktlærar/rektor, SFO-leiar, pedagog/styrar for aktuelle barn og PPT deltek. Rektor ved kvar skule kallar partane inn til møte. Styrar og pedagogar frå fjorårets førskulegruppe, rektor og fjorårets lærarar i 1.klasse + barnehagen og skulen sin PP-kontakt.
Torsdag i veke 23 Besøksdag på skulen og SFO. Rektor inviterer med barn som ikkje har plass i barnehage. Barnehagepersonalet er med barna på ein øve-seg-på-skule og SFO-dag. Styrar tar kontakt med rektor for å høyra korleis dagen blir organisert, tal klassar m.m, m.o.t behov for tilsette frå barnehagen. Rektor ved kvar skule.