Køyreplan

Køyreplan overgang barnehage til barneskule
Tid Tiltak Innhald Ansvar
Mai/juni Nettverk 1: Samarbeidsmøte barnehage - skule Tilsette i kommane førskulegruppa og 1.klasse samarbeidar om innhald i tilbodet for kommande år. Pedagogisk rettleiar
01. august SFO-start for 1.klassingar som har søkt plass, og har behov. Barn som har søkt plass i SFO kan starta 01.august. Rektor
Oktober Nettverk 2: Felles samarbeidsmøte førskulepedagogar og for 1.klasselærarar (sektorvis) Erfaringsdeling, tilbakemelding og evaluering Ansvar for innkalling avtales på oppstarstmøte haust
Oktober Plan for overgang for barn med særskilte behov Føresette, PPT, barnehage og skule møtes for å laga ein god plan for overgang. PPT
November Annonsere innskriving Annonse sendes lokalavisa og informasjon legges på heimesida Pedagogisk rettleiar
November Innskriving Barna skriv seg inn ved kvar skule Rektor
Februar Nettverk 3: Barnehage - skule (sektorvis) Samarbeid om innhald og progresjon mellom barnehagane og mellom skulane. Ansvar for innkalling avtales på oppstartsmøte haust.
April/mai Overgangsmøte barnehage - barneskule Fokus på korleis skulen kan tilretteleggja for at alle barn blir inkludert i klassefellesskapen, sosialt og læringsmessig. Kontaktlærar/rektor, pedagog og PPT deltek. Bør bli gjennomført i tidsrommet klokka 09.30 - 13.30 pga bemanning barnehage. Pedagogisk leiar
April/mai Foreldremøte for kommande 1.klasseforeldre Informasjon om oppstart i 1.klasse. Helsesjukepleiar deltek i deler av møtet, rektor/kontaktlærar inviterer. Kontaktlærar/rektor.
Mai/Juni Evalueringsmøte Korleis fungerte overgangen for barna frå barnehagen til skuleSFO? Gjort - lært - lurt. Kontaktlærar/rektor, SFO-leiar, pedagog/styrar for aktuelle barn og PPT deltek. Rektor
Torsdag i veke 23 Besøksdag på skulen og SFO. Rektor inviterer med barn som ikkje har plass i barnehage. Barnehagepersonalet er med barna på ein øve-seg-på-skule og SFO-dag. Styrar tar kontakt med rektor for å høyra korleis dagen blir organisert, tal klassar m.m, m.o.t behov for tilsette frå barnehagen. Styrar/rektor/kontaktlærar