Køyreplan

Køyreplan

Køyreplan overgang barnehage til barneskule
Tid Tiltak Innhald Ansvar
01. august SFO-start for 1.klassingar som har søkt plass, og har behov. Barn som har søkt plass i SFO kan starta 01.august. Rektor
August/september Nettverk 1: Felles samarbeidsmøte førskulepedagogar og 1.klasselærarar (Saman og delt) Tilsette i førskulegruppa og lærarar/tilsette i 1.klasse møtes for felles gjennomgang av plan for overgang og samarbeid om tilbodet. Ein del felles og ein del delt mellom sektorane. Rektor Fløgstad skule
Oktober/november Nettverk 2: Felles samarbeidsmøte førskulepedagogar og for 1.klasselærarar (sektorvis) Erfaringsdeling, tilbakemelding og evaluering Styrar i Leabøen barnehage kallar inn pedagogane/tilsette i førskulegruppa. Rektor Risvoll skule kallar inn tilsette i 1.klasse.
Oktober Plan for overgang for barn med særskilte behov Føresette, PPT, barnehage og skule møtes for å laga ein god plan for overgang. PPT
Januar Annonsere innskriving Annonse sendes lokalavisa og informasjon legges på heimesida Pedagogisk rettleiar
Januar Innskriving Barna skriv seg inn ved kvar skule Rektor
Februar/mars Nettverk 3: Felles samarbeidsmøte skule og barnehage. Korleis fungerte overgangen for barna frå barnehagen til skuleSFO? Gjort - lært - lurt. Kontaktlærar/rektor, SFO-leiar, pedagog/styrar for aktuelle barn og PPT deltek. Rektor ved kvar skule kallar partane inn til møte. Styrar og pedagogar frå fjorårets førskulegruppe, rektor og fjorårets lærarar i 1.klasse + barnehagen og skulen sin PP-kontakt.
April/mai Overgangsmøte barnehage - barneskule Fokus på korleis skulen kan tilretteleggja for at alle barn blir inkludert i klassefellesskapen, sosialt og læringsmessig. Kontaktlærar/rektor, pedagog og PPT deltek. Bør bli gjennomført i tidsrommet klokka 09.30 - 13.30 pga bemanning barnehage. Pedagogisk leiar på avdelingen i kvar barnehage.
April/mai Foreldremøte for kommande 1.klasseforeldre Informasjon om oppstart i 1.klasse. Helsesjukepleiar og PPT deltek i deler av møtet, rektor/kontaktlærar inviterer desse til møtet. Kontaktlærar/rektor.
Mai/Juni Nettverk 4: Felles samarbeidsmøte førskulepedagogar og 1.klasselærarar (sektorvis) Erfaringsdeling, tilbakemelding, evaluering Styrar i Rustå barnehage kallar inn pedagogar/tilsette i førskulegruppa. Rektor ved Austarheim skule kallar inn tilsette i 1.klasse.
Torsdag i veke 23 Besøksdag på skulen og SFO. Rektor inviterer med barn som ikkje har plass i barnehage. Føresette følgjer barna til besøksdagen. Rektor ved kvar skule.