Samhandling barnehage - skule

Samhandling barnehage - barneskule

Før skulestart
  • Samarbeid mellom føresette, PPT, barnehage og skule om overgang for barn med særskilte behov. PPT kallar inn.
  • Overgangsmøte: Tilsette i barnehage, skule og PPT møtes for å dela erfaringar og tankar om korleis ein kan byggja eit godt klassefellesskap der alle barna finn sin plass. Tilsette i barnehage hentar inn samtykke frå føresette til kva informasjon som kan bli delt. Tilsette deltek i del av møtet som gjeld barn i eigen barnehage. PPT og skule deltek i heile møtet. Barnehagen kallar inn til møte.
  • Føresette blir invitert til foreldremøte på skulen etter påske, før skulestart. Dei får møta kontaktlærar. Helsesjukepleiar er med for å gi informasjon. Skulen inviterer helsesjukepleiar.
  • Samarbeidsmøte for tilsette i førskulegruppa og 1.klasse på før-sommaren. Ein del av møtet er felles for barnehage og skule, der denne plan blir gått gjennom.  Ein del av møtet er samarbeidet sektorvis. Alle som skal jobba i førskulegruppa/1.klasse kan møta; pedagogar/lærarar og fagarbeidarar. Pedagogisk rettleiar kallar inn.
Etter skulestart
  • Barnehage og skule har tre samarbeidsmøte i løpet av første året på skulen:
    • To av møta er samarbeidsmøte der pedagogar i barnehage samarbeidar om innhald og opplegg, og lærarar i 1.klasse møtes med same føremål. Kven som kallar inn til møta blir avklart i samarbeidsmøtet på før-sommaren.
    • Eit av møta er for fjorårets pedagogar i førskulegruppa barnehage og fjorårets lærarar i 1.klasse. Føremålet er tilbakemeldingar, evaluering og forbetringar av arbeid og samarbeid. Ein felles del og ein del der kvar barnehage møter skulen. Pedagogisk rettleiar kallar inn. Dette møtet blir halde på våren i første skuleår.