Rutine for vedtak av skulerute

Sauda kommune samarbeidar med kommunane på Haugalandet om skuleruta.  Me er delvis eit felles bu- og arbeidsmarked, og har eit fagleg samarbeid i regionen. Det er derfor eit mål at kommunane har felles skulerute. Kommunane ønskjer medverknad frå partane før samarbeidsforumet NordR skule gjer endeleg vedtak om skuleruta. Det er kommunalsjef for oppvekst og kultur som representerer Sauda i NordR skule.

Skuleruta ligg til grunn for korleis barnehageruta blir.

  • Det blir vedteke skuleruter for to år kvar gang, dvs. dette er ein prosess som skjer annakvart år.
  • Skuleruta til og med 2022-23 er vedteke av NordR skule. Denne rutine blir innført i alle kommunane frå og med skulerute 2023-24. 
  • NordR skule har blitt samde om følgjande kriterier for vedtak av skulerute: 
    • Skuleruta møter krav i Opplæringslova §2-2.
    • Skuleruta skal gi elevane eit godt opplæringsår.
    • Skuleåret bør ha flest mogleg heile veker, av omsyn til ferieordningar for føresette.
Prosess for vedtak om skulerute
Tid Kva Ansvar
Haust Forslag til skulerute dei to neste år blir utarbeidd av arbeidsutvalet (AU) til NordR skule. Leiar i AU, NordR skule
Før juleferien AU legg fram forslag for NordR skule, og partane blir samde om kva utkast som skal bli sendt ut på høyring. Leiar i AU, NordR skule
Desember/januar Forslag til skulerute blir sendt på høyring til aktuelle høyringsinstansar i kvar kommune. I Sauda er dette samarbeidsutvala ved kvar skule, i tillegg til fagorganisasjonane v/HTV, som representerer tilsette i skule. Kommunalsjef oppvekst og kultur
Februar Høyringsinnspel frå kommunane blir drøfta og vurdert av medlemmene i NordR skule. Endeleg skulerute blir vedteke. Kommunalsjef oppvekst og kultur
Mars Vedteke skuleruta blir lagt ut på heimesida til kommunen Pedagogisk rettleiar