Skriftleg aktivitetsplan

Når det skal gjerast tiltak i ei sak, skal barnehagen og skulen laga ein skriftleg aktivitetsplan. Dette er ei oppfølging av aktivitetsplikta.

 • Det er barn/ungdom som opplever eit lite godt og/eller utrygt miljø som skal ha ein aktivitetsplan. 
 • Om barn/unge og/eller føresette ber om tiltak i ei sak, skal det alltid bli oppretta ein skriftleg aktivitetsplan. Dette sjølv om undersøkingar ikkje avdekkar mobbing.
 • Ein aktivitetsplan kan bli oppretta for "enkle" saker, og for meir kompliserte saker. Bruk heller ein aktivitetsplan som dokumentasjon, enn å dokumentera innsats og tiltak som omhandlar læringsmiljøet på andre måtar. 
 • Ein aktivitetsplan skal vera oppretta så snart som mogleg, når delpliktene er gjennomført og dokumentert. Undersøkingar og analyse av funn skal liggja til grunn for tiltak i aktivitetsplan, og det er viktig at tempo og framdrift ikkje blir til hinder for kvalitet i arbeidet.
  • Blir ei sak meldt til Statsforvaltaren har skulen fem verkedagar på seg til å opprette aktivitetsplan. 
 • Det er barnehagen/skulen sitt ansvar å finne tiltak for å sikra barn/unge eit trygt og godt miljø. Tiltaka skal i hovudsak retta seg mot praksis i barnehage og skule, det dei tilsette kan gjera noko med.
 • Barn/unge og føresette kan bidra med tiltak, men dei har ikkje eit ansvar for å endra situasjonen.
 • Verktøy: 
  • Det er barnehagen/skulen sitt ansvar å oppretta ein skriftleg aktivitetsplan og det er derfor ikkje naudsynt med samtykke frå føresette for oppretta ein slik.
  • Barnehage: Stafettloggen blir nytta som eit verktøy i individsaker. For gruppe/ barnehage blir det oppretta aktivitetsplan i Websak.
  • Skule:  Visma Sikker Sak blir nytta til skriftleg aktivitetsplan på individnivå og klasse/skulenivå.
 • Som hovudregel er det pedagog/kontaktlærar som følgjer opp aktivitetsplikta (opprettar skriftleg aktivitetsplan og følgjer opp arbeidet), saman med barn/unge og føresette. Utfordringane bør løysast på lågast mogleg nivå, med dei som er mest saman i det daglege. Styrar/rektor er alltid informert om- og involvert i prosessane.
 • Barn/unge og føresette kan be om å få drøfta utfordringane med ein annan tilsett, om behov og ønska. 
 • Barn/unge sin medverknad skal stå sentralt i heile prosessen med å løysa utfordringane. Særskilt når det kjem til kva tiltak som skal bli prøvd ut, og evaluering av desse.
 • Føresette skal bli involvert og informert, både i individsaker og i gruppe/klasse - barnehage/skulesaker.

 

Skriftleg aktivitetsplan ved skjerpa aktivitetsplikt:

Om konklusjon er at det er grunnlag for mistanke om krenkjande handlingar/haldningar følges saka opp som ei personalsak overfor den tilsette.

 • Aktivitetsplan blir oppretta for barn/unge, og denne er knytt til varslinga.

Om konklusjonen er at det ikkje er grunnlag for mistanke om krenkjande handlingar/haldningar, blir det fatta eit enkeltvedtak om dette. Føresette/barn/unge kan klaga på enkeltvedtaket.

 • Sjølv om det ikkje er gjort eit vedtak om krenkjande åtferd, har barn/ungdom likevel rett til ein aktivitetsplan som sikrar eit trygt og godt miljø.
 • Denne aktivitetsplanen blir i slike tilfelle ikkje kopla til varslingssaken.

 

Rettleiar for bruk av Stafettloggen som skriftleg aktivitetsplan (barnehage): 

 

Steg 1: Opprette Stafettlogg

 

 • Til skriftleg aktivitetsplan i slike saker treng ikkje føresette å gi samtykke. Barnehagen kan leggja inn ei kort bekrefting på bakgrunn for oppretting av Stafettlogg. Ved behov for tverrfagleg innsats, må samtykke bli henta inn.
 • Personopplysningar om barn/ungdom og føresette blir lagt inn i loggen.
 • Partane vurderer på kva for eit nivå saka bør løysast på, og kryssar av for dette i loggen. Løysing på lågast mogleg nivå bør vera eit førande prinsipp.
Steg 2: Bli samde om kva utfordringa er
 • Vel "ny oppmerksomhet" i Stafettloggen. 
 • Beskriv kva utfordringa er under "vi er særlige oppmerksomme på." Her må partane bli samde om formulering.
 • Bli også samde om kva for eit utviklingsområde det skal kryssast av for. 
Steg 3: Sett mål
 • Bli samde om kva som kjenneteiknar situasjonen når barn har eit godt miljø i barnehagen.
 • Det kan gjerne formulerast som motsett av det som er beskrive som utfordring.
 • Kryss av for dei partane som har drøfta og blitt samde om målsetting.
Steg 4: Tiltak
 • Bli samde om kva tiltak de vil prøva ut først.
 • Tiltak må vera formulert slik at det er mogleg å vurdera om det har gitt effekt.
 • Det skal leggjast inn informasjon om når tiltak skal bli gjennomført, og kven som har ansvar for gjennomføring.
  • Det kan vera lurt at alle partane har eit tiltak der dei skal bidra med for å løysa utfordringa. Barn, føresette og barnehage. Barnehagen har likevel ansvar for at endringane skjer.
 • Det skal også koma fram når tiltak skal bli evaluert. 
Steg 5: Evaluering
 • Det blir lagt inn "nytt møte" i Stafettloggen for når partane skal møtast for å evaluera tiltaket.
 • Det bør vera hyppige møte (vekentlig) i starten, og dei bør fortrinnsvis vera fysiske slik at ein kan snakka saman. Telefonkontakt er også mogleg.
 • I evalueringsmøtet skal først og fremst barn/ungdom få uttala seg om dei opplever tiltaka har hatt ønska effekt.
 • Det blir valt fargekode som gir informasjon om effekt i nedtrekkstekst i Stafettloggen. 
 • Det blir drøfta om det er behov for å halda fram med tiltak, nye tiltak, eller fleire tiltak.
 • Ved behov for nye tiltak blir desse lagt i Stafettloggen, og nytt loggmøte avtalt og lagt inn i Stafettloggen. 
 • Det kan også hende at ein ser at utfordringa er annleis når det er jobba i saka ei tid. Då opprettar ein "ny oppmerksomhet" og beskriv mål på ny.
Steg 6: Dokumentasjon
 • I kvart loggmøte blir partane samde om kva ein skal skriva som dokumentasjon (refertat) frå møtet. Ein legg til dokumentasjon i notatfelt. (Vel "nytt notat.")
 • Legg inn kven som var tilstade i møtet. 
 • I kvart loggmøte kan ein også ha fokus på små og større forbetringar. Dette kan ein dokumentera ved å leggja inn lysglimt. Lysglimt kan Stafetthaldar også leggja inn elles, ut frå observasjonar eller samtalar med barn.
Steg 7: Utfordring løyst?
 • Når partane er samde om at barn/ungdom har fått eit trygt og godt miljø i barnehage, skal dette dokumenterast som ei oppsummering i notatfelt.
 • Stafettloggen skal bli avslutta og arkivert i barnet si mappe. Dette blir gjort ved å lage loggen om til pdf, skrive ut og skanna dokument direkte til arkiv. Papirversjon blir makulert.
 • Barn og føresette får beskjed om at dei kan ta kontakt om utfordringane dukkar opp på ny. Då vil det bli oppretta ein ny Stafettlogg.