Følgja med

For å  sikra alle barn og unge eit trygt og godt skulemiljø må me ha informasjon om korleis dei har det.

 • Alle barnehagar og skular har ein "vaktplan" som fordeler vaksne på ulike område dei er på ute.
 • Tilsette i barnehagar og skular observerer, snakkar med og følgjer med barn og unges miljø som del av det daglege arbeidet.
 • Utover dette har dei ei plikt til å undersøkje ei sak nærare ved uro for miljøet til eit eller fleire barn/unge.
 • For å ha oversikt over barnehage- og skulemiljøet, blir det også gjennomført årlege undersøkingar.

 

Informasjonsgrunnlag

Undersøkje ei sak

Ved mistanke om, eller kjennskap til, at eit  eller fleire barn eller ungdom ikkje har eit trygt og godt miljø i barnehage eller skule, skal ein snarast undersøkje saka.

Ein kan få kjennskap til dette ved at:

 • Barn/unge fortel, direkte eller indirekte, at dei ikkje har det bra.
 • Barn/unge viser gjennom åtferd, eller andre handlingar, at dei ikkje har det bra.
 • Føresette tar kontakt med uro for barn/unges miljø.
 • Den tilsette har ei oppleving av, eller observerer haldningar og/eller handlingar som gir uro for det psykososiale miljøet.
 • Ein får informasjon om dette på andre måtar. 

Den tilsette kan skaffe seg noko meir informasjon om situasjonen, før leiar blir varsla. I dialog med leiar blir ein samd om det er behov for meir undersøkingar.

Følgjande undersøkingar kan bli gjennomført:

 • Samtale med barn/unge der ein fortel om den uro ein har.
 • Observasjon
 • Sosiogram
 • Spørjeskjema til gruppa/klassen
 • Andre aktuelle metodar.

Ein kan bruke nokre av dei same metodane ein brukar i dei faste undersøkingane.

Handlingsrettleiar BTI nivå 0 kan hjelpa med spørsmål som bør avklarast. 

 

Faste undersøkingar i barnehage og skule

Årlege undersøkingar

Faste undersøkingar i barnehage

Relasjon mellom barn - vaksne:

 • To gonger årleg gjennomfører alle tilsette ei kartlegging der der vurderer eigne relasjonar til kvart barn på avdelingen dei jobbar.

 

Relasjon mellom barn - barn:

 • To gonger årleg gjennomfører kvar avdeling ei kartlegging der dei vurderer relasjonar mellom barna.

 

Barn si meining om trivsel og utvikling i barnehagen:

 • Minst ein gong årleg får dei eldste barna tilbod om  ein strukturert barnesamtale saman med ein vaksen på avdelingen.

 

Samtale med føresette:

 • To gonger årleg gjennomføres foreldresamtalar, der tilsette og føresette har dialog om barnets trivsel og utvikling.
 • Utover dette har tilsette dagleg dialog med føresette.
Faste undersøkingar i skule

Relasjonar mellom barn/ungdom - vaksne:

 • To gonger årleg gjennomfører alle tilsette ei kartlegging der dei vurderer eigne relasjonar til barn/ungdom i den klassen dei høyrer til.

 

Relasjonar mellom barn/ungdom:

 • To gonger årleg gjennomføres det kartlegging i kvar klasse der det kjem fram kva relasjonar det er mellom elevane.

 

Barn/ungdom si meining om læring og trivsel på skulen:

 • Ein gong årleg får elevane tilbod om ein strukturert elevsamtale der dei får snakka med ein lærar om trivsel på skulen. 
 • To gonger årleg deltek barn/ungdom i foreldresamtale, der barn/ungdom, føresette og kontaktlærar har dialog om trivsel og utvikling.
 • Den nasjonale elevundersøkinga gjennomføres årleg for barn/ungdom i 7. - 10.klasse.

 

Ungdom si meining om trivsel i Sauda:

 • Ungdata-undersøking gjennomføres årleg for 8. - 10.klasse i grunnskulen, og for elevar i vidaregåande skule. 

 

Behov for meir undersøking

Somme gonger kan det oppstå eit behov for å få meir informasjon om det som kjem fram av kartleggingsresultat. 

Handlingsrettleiar for BTI, nivå 0, trinn 1, gir hjelp til kva ein bør finne ut meir om.

Oppfølging av resultat

Gir resultata som kjem fram grunnlag for uro, har dei tilsette ei aktivitetsplikt. 

Ved uro for barn og unge skal handlingsrettleiar for BTI (betre tverrfagleg innsats) bli brukt. 

Utover dette skal kartleggingsresultat bli brukt til felles refleksjon i kollegiet rundt desse spørsmål:

 • Speglar resultatet oppfatningane ein har?
 • Kva ser ut til å fungera bra i gruppa/klassen? Kva ser ut til å vera eit område gruppa/klassen treng meir hjelp, og/eller eit annleis tilbod?        
 • Kva kan vera oppretthaldande faktorar til resultatet? 
 • Kva tiltak kan bli sett inn som kan føre til eit betra miljø for barn/unge?

Barn/unge og føresette skal bli involvert i arbeidet med oppfølging av resultat, utan at det rammar personvernet til barn/unge eller tilsette.