Setja inn tiltak

Tiltak skal først og fremst føre til at uønska handlingar og haldningar blir stoppa.

Tiltaka skal også styrkja barn og unges kjensle av å høyra til i fellesskap med andre.

Tiltak blir dokumentert og evaluert i det digitale verktøyet Stafettloggen. 

Reglementet styrer kva tiltak den tilsette kan bruka til å stoppa uønska handlingar og haldningar.

Handlingsrettleiar for BTI skal brukast ved uro for barn og unges sosiale læring og utvikling. 

I denne oversikten kan du finne hjelp til tiltak på ulike område.