Varsla

Alle tilsette har ei varslingsplikt ved mistanke om at barn/unge blir utsett for krenkjande ord og/eller handlingar frå andre barn/unge, eller frå vaksne. Det er ei skjerpa varslingsplikt om det er tilsette som krenkjar barn/unge.

Du har same varslingsplikt om det er du som oppdagar dette, eller andre fortel dette til deg. 

 

Varsling

Varsla styrar/rektor
 • Leiar skal bli varsla i saker der det er uro for korleis barn eller ungdom har det i kvardagen. 
 • Den tilsette skal varsla leiar så snart råd er. Den tilsette kan gjerne ha gjort nokre undersøkingar slik at saka er godt belyst når ho blir lagt fram.
 • Har du fått ei vidarevarsling, skal ta kontakt med leiar.
 • Gjeld uro du har handlingar eller haldningar leiar har vist, skal du varsla kommunalsjef.
 • Kva som er best for barn/unge skal vera eit grunnleggjande omsyn i det vidare arbeid.
Varsla føresette
 • Den tilsette skal varsla føresette, etter å ha snakka med leiar.
 • Tilpassa alder skal barn/unge vera informert før du tar kontakt heim.
 • Føresette skal bli involvert i det vidare arbeid.
 • I samtalen ber du føresette om samtykke til å oppretta ein skriftleg aktivitetsplan, Stafettloggen. Føresette nyttar digitalt skjema for samtykke.
 • Gjeld uro eit miljø i gruppe eller klasse, skal føresette i gruppa/klassen få skriftleg informasjon om situasjonen. Informasjonen skal bli gitt på ein måte som ivaretek personvern. 
Varsla overordna nivå
 • Leiar skal varsla kommunalsjef i alvorlege saker.
 • Leiar skal også varsla kommunalsjef om det er relasjonar som gjer leiar inhabil i saka.
 • Kommunalsjef skal varsla rådmann om det er relasjonar som gjer kommunalsjef inhabil i saka.
 • Leiar skal vidarevarsla kommunalsjef ved varsel om tilsette som krenkjar barn/unge.