Evaluera

Læring og vidareutvikling er føremålet med evaluering. Evaluering av arbeid for å sikra eit trygt og godt miljø i barnehage og skule skal skje på to plan.

Evaluering av saker
 • Gjennom samarbeid og samhandling via Stafettloggen skjer ei kontinuerleg evaluering. I saker der ein finn ei god løysing, er dette tilfredsstillande evaluering.
 • I meir komplekse saker, der utfordringane har gått over lengre tid og det har vore krevjande å finne tilfredsstillande løysingar som omfattar alle partar, skal ein kalla inn til samarbeidsmøte for ei meir grundig evaluering. 
 • Ei slik evaluering skal både skje i individsaker, og for saker som gjeld gruppe/klasse.
 • Sentrale spørsmål i evalueringa er:
  • Kva skjedde?
  • Kvifor skjedde det?
  • Kva gjorde me?
  • Definerte me utfordringa som rett i utgangspunktet, eller var den eigentlege utfordringa noko anna?
  • Kva var effekten av tiltaka?
  • Korleis er situasjonen nå?
  • Kva har me lært av det me har gjort?
  • Kva er lurt å gjera i framtida?
Evaluering av plan

Planen for eit trygt og godt miljø i barnehage og skule skal ha ei jamleg (årleg) ha ei handsaming av følgjande grupper, råd og utval.

FRIST 15.mars, årleg.

1. Samtalar med barna/barnas medbestemmelsesmøte i barnehage og elevråd i skule.

2. Tilsette

3. FAU (skule)

4. Skulemiljøutval (skule)

5. Samarbeidsutval i kvar barnehage og skule

 

Vidare prosess fram mot endeleg vedtak av plan: 

1. Kommunalt foreldreutval for barnehage og skule

 • Kommunalt foreldreutval samanstiller innspel frå alle samarbeidsutval, og gir eit samla innspel til planen.

2. Leiargruppa for oppvekst (styrarar, rektorar og kommunalsjef for oppvekst og kultur)

 • Leiargruppa drøftar og vurderer innkomne innspel, og fastset plan for eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

 

Verktøy/støtte til evalueringsarbeidet:

For barn, unge og føresette: Presentasjon, drøfting og forbetringsforslag
 • Barnehagar og skular kan bruka denne presentasjonen (PDF, 2 MB) i grupper/klassar og/eller i rådsorgan. (elevråd, FAU, SMU, SU)
 • Redigerbar versjon ligg i Teams for hhv rektorgruppa og styrargruppa.
For personalet: Refleksjon, drøfting og kompetanseauke
 • Tilsette i barnehagar og skular skal årleg drøfta korleis planen for eit trygt og godt miljø fungerer hos dei.
 • I forkant av evalueringsmøte/-møter i personalet må: 
  • nye tilsette bli gjort kjent med planen.
  • tilsette som i liten grad har tatt planen i bruk bør lesa gjennom den i forkant av møtet.
 • Sentrale spørsmål:
  • Fungerer planen etter intensjonen?
  • Om den ikkje fungerer, er det fordi
   • a) Planen blir ikkje fulgt? Evnt. kvifor er det slik?
   • b) Planen treng å bli forbetra? Forbetringsinnspel blir gitt.
 • Som grunnlag for felles refleksjon og kompetanseauke i arbeidet, kan ein bruka deler av kompetansepakkane for eit trygt og godt miljø i barnehagar og skular (Udir)