Følgja med/undersøkja

For å  sikra alle barn og unge eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø må me ha informasjon om korleis dei har det.

 • Alle barnehagar og skular har ein plan som fordeler tilsette på ulike område når dei er samla ute.
 • Tilsette i barnehagar og skular observerer, snakkar- og følgjer med barn og unge sitt miljø som del av det daglege arbeidet.
 • Utover dette har dei tilsette ei plikt til å undersøkje ei sak nærare ved uro for miljøet til eit eller fleire barn/unge. Det kan vera haldningar eller handlingar den tilsette observerer sjølv, eller får melding om via andre. T.d frå andre barn/unge, føresette, helsesjukepleiar, PPT, barne- og familieterapeut, barnevernsteneste e.l.
 • For å ha oversikt over barnehage- og skulemiljøet, blir det også gjennomført faste, årlege undersøkingar.

 

Faste undersøkingar i barnehage

Undersøkingar ved uro for barnet si emosjonelle, sosiale og/eller læringsmessige utvikling:

Viser til handlingsrettleiar BTI, nivå 0, der følgjande område skal undersøkast ved uro for barnet si utvikling:

 • I kva situasjonar oppstår den uro du har?
 • Er det spesielle aktivitetar, tidspunkt på dagen/i løpet av veka?
 • Kor ofte skjer det som gir deg uro?
 • Er det likt/ulikt etter kven barnet er saman med?
  • Barn 
  • Vaksne
 • Ser barnet ut til å vera trygg/utrygg i situasjonen?
  • Kan åtferda vera eit uttrykk/eit språk for det som er utrygt?

 

Relasjon mellom barn - vaksne:

 • To gonger årleg gjennomfører alle tilsette ei kartlegging der der vurderer eigne relasjonar til kvart barn på avdelingen dei jobbar.
 • Dette blir gjennomført i eit møte der tilsette først kvar for seg set farge på sin relasjon til kvart barn. (10-15 min) Deretter, i same møtet, går kollegiet gjennom lista og deler informasjon om kva farge dei har sett på relasjonen til kvart barn. Er det eit eller fleire barn fleire/alle tilsette har ein svak relasjon til, blir ein samde om tiltak for styrkja relasjonane til dette barnet/desse barna.
 • Sjekk verktøykassen.

 

Relasjon mellom barn - barn:

 • To gonger årleg gjennomfører kvar avdeling ei kartlegging der dei vurderer relasjonar mellom barna.
 • Til dette brukar ein sosiogram/"bussen" eller relasjonssirkelen. (Sjå verktøykasse)
 • Sjekk verktøykassen.

 

Barn si meining om trivsel og utvikling i barnehagen:

 • Minst ein gong årleg får dei eldste barna tilbod om ein strukturert barnesamtale saman med ein vaksen på avdelingen.

 

Samtale med føresette:

 • To gonger årleg gjennomføres foreldresamtalar, der tilsette og føresette har dialog om barnets trivsel og utvikling. (Fleire samtalar om behov.)
 • Utover dette har tilsette dagleg dialog med føresette.
Faste undersøkingar i skule

Undersøkingar ved uro for barn/ungdom si emosjonelle, sosiale og/eller læringsmessige utvikling:

Viser til handlingsrettleiar BTI, nivå 0, der følgjande område skal undersøkast ved uro for barn/ungdom si utvikling:

 • I kva situasjonar oppstår den uro du har?
 • Er det spesielle aktivitetar/timar, tidspunkt på dagen/i løpet av veka?
 • Kor ofte skjer det som gir deg uro?
 • Er det likt/ulikt etter kven barn/ungdom er saman med?
  • Barn/ungdom
  • Vaksne
 • Ser barn/ungdom ut til å vera trygg/utrygg i situasjonen?
  • Kan åtferda vera eit uttrykk/eit språk for det som er utrygt?

 

Relasjonar mellom barn/ungdom - vaksne:

 • To gonger årleg gjennomfører alle tilsette ei kartlegging der dei vurderer eigne relasjonar til barn/ungdom i den klassen dei høyrer til. 
 • Dette blir gjennomført eks. i eit klassemøte, der tilsette først kvar for seg set farge på sin relasjon til kvart barn/ungdom. (10-15 min). (Tilsette som har tilhøyre i fleire klassar, vel seg ut ein klasse.)
 • Deretter, i same møtet, går kollegiet gjennom lista og deler informasjon om kva farge dei har sett på relasjonen til kvart barn/ungdom. Er det eit eller fleire barn/unge fleire/alle tilsette har ein svak relasjon til, blir ein samde om tiltak for styrkja relasjonane til dette/desse barn/unge.
 • Sjekk verktøykassen.

 

Relasjonar mellom barn/ungdom:

 • To gonger årleg gjennomføres det kartlegging i kvar klasse der det kjem fram kva relasjonar det er mellom elevane.
 • Til dette brukar ein sosiogram eller relasjonssirkelen (sjå verktøykasse)
 • Samtaleskjema læringsmiljø (sjå verktøykasse)

 

Barn/ungdom si meining om læring og trivsel på skulen:

 • Ein gong årleg får elevane tilbod om ein strukturert elevsamtale der dei får snakka med ein lærar om trivsel på skulen. 
 • To gonger årleg deltek barn/ungdom i foreldresamtale, der barn/ungdom, føresette og kontaktlærar har dialog om trivsel og utvikling. (Fleire samtalar om behov.)
 • Den nasjonale elevundersøkinga gjennomføres årleg for barn/ungdom i 7. - 10.klasse.

 

Ungdom si meining om trivsel i Sauda:

 • Ungdata-undersøking gjennomføres årleg for 8. - 10.klasse i grunnskulen. 

 

(NY REV 2022) Undersøkje ei sak
 • Har du/de uro for om eit barn/ungdom har eit trygt og godt miljø, skal de alltid gjera undersøkingar i saka. Det same skal de gjera om de får slik informasjon frå andre, frå barn/ungdom sjølv, frå føresette, tilsette i andre tenester, og/eller andre.
 • Undersøkingane skal avklara om eleven har eit trygt og godt miljø, eller ei.
 • De kan bruka dei faste kartleggingane også til å undersøke ei sak. Sjå verktøykassen for desse og andre aktuelle verktøy.
 • De skal dokumentera korleis de har undersøkt saka og korleis de har fulgt med på barn/unge sitt miljø -  og kva resultata viste.
Faste undersøkingar kommunenivå (NY rev 2022)
 • Datagrunnlag i utvida årsrapport frå kvar eining ligg til grunn for ei samla analyse og risikovurdering på kommunenivå.
 • Denne blir gjennomført i januar - februar, årleg.
 • Datagrunnlag og resultat av risikovurdering ligg til grunn for eit årleg dialogmøte med kvar eining.
Oppfølging av resultat
 • Gir resultata som kjem fram grunnlag for uro, har dei tilsette ei aktivitetsplikt. 
 • Utover dette skal kartleggingsresultat bli brukt til felles refleksjon i kollegiet rundt desse spørsmål:
  • Kva viser resultatet at me får til?
  • Kva viser resultatet at me kan bli betre til?
  • Kva gjer me som ser ut til å gi gode resultat?
  • Kva kan me gjera annleis/bør me slutta med, for å få betre resultat?
 • Barn/unge og føresette skal bli involvert i arbeidet med oppfølging av resultat/få gi sine innspel,  utan at det rammar personvernet til barn/unge eller tilsette.
 • Prosessen med oppfølging av resultat skal bli dokumentert.
Dokumentasjon (NY rev 2022)
•Oppfølging av resultat gruppe/klassenivå jmfr. rutine blir dokumentert i referat som blir lagra i Websak mappe psykososialt miljø. Mal for referat (DOCX, 21 kB)
•Innsendte skjema for utvida årsrapport blir lagra i Compilo.
•Resultat frå risikovurdering av barnehage-/skulemiljø blir del av datagrunnlaget i årleg samla analyse, jmfr. rutine for barnehage- og skulebasert kompetanseutvikling.
•Resultat av samla risikovurdering kommunenivå blir dokumentert i kvalitetsmelding for barnehage, grunnskule og SFO.