Setja inn tiltak

Tiltak skal først og fremst føre til at uønska handlingar og haldningar blir stoppa. Tiltaka skal også styrkja kjensla av å bli sett, tålt og høyra til i fellesskap med andre.

 • Tiltak for barn/unge som ikkje har eit trygt og godt miljø, blir dokumentert og evaluert i det digitale verktøyet Stafettloggen. 
 • Reglementet styrer kva tiltak den tilsette kan bruka til å stoppa uønska handlingar og haldningar.
 • Handlingsrettleiar for BTI skal brukast ved uro for barn og unge si sosiale læring og utvikling. 
 • Dokumentasjon: De skal kunne dokumentere kva tiltak som er sett inn for å gi barn/unge eit trygt og godt miljø, og korleis de har kome fram til dei aktuelle tiltak.

 

Tiltak ved skjerpa aktivitetsplikt (NY rev 2022)
 • Tiltak ved skjerpa aktivitetsplikt blir handsama som ei personalsak. Det er eit forhold mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar.
 • Om undersøkingar konkluderer med krenkjane åtferd mellom tilsette og barn/unge, kan aktuelle tiltak vera:
  • Meir/betre opplæring, tilrettelegging eller tydeleggjering av handlingsrommet den tilsette har.
  • Omplassering eller endring av arbeidsoppgåver.
  • Avtale om endring av åtferd, og korleis ein slik avtale skal bli fulgt opp.
  • Disiplinærreaksjonar i form av åtvaring (munnleg/skriftleg), oppseiing eller avskjed.
 • Meir informasjon om prosess finn du på arbeidstilsynet sine sider.