Dokumentasjon av opplæringa

Eleven har rett til dokumentasjon av opplæringa. Me brukar verktøyet Visma Flyt Skole til å dokumentera opplæringa. Ein gong årleg blir dokumentasjon frå Visma Flyt Skole overført til digitalt elevarkiv. Skulesekretærane har ansvar for dette.

Dokumentasjon, barneskule
 • Me brukar funksjonen "vurdering" i Visma Flyt Skole til å dokumentera opplæringa.

1. Vel vurdering øvst på verktøylinja.

  

2. Vel "alle" for oppsett. (Øvst til høgre.)

   

3. Pass på at du har rett termin. (Øvst til venstre.)

 

4. Innhald i tekstboksane:

 • Dokumentasjon frå foreldresamtale
 • To gonger årleg. Haust/vår.
 • Haust og vår: Her legg du inn tekst i tre tekstboksar, som del av (undervegs i) foreldresamtalen. (Ein haust og ein vår.)
  • 1. Oppmøte til foreldresamtale.
   • Dato og kven som deltar i samtalen.
  • 2. Føresette sin tilbakemelding
   • Om føresette har noko dei ønskjer dokumentert, blir det skrive her. Har dei ingen kommentar kan denne stå tom.
   • De blir samde i møtet om kva som skal stå. 
  • 3. Avtale om framoverfokus.
   • Det elev, føresette og lærar blir samde om som viktig innsatsområde.

 

 • Dokumentasjon frå elevsamtale:
 • Ein gong årleg, haust eller vår.
 • I elevsamtalen legg du inn tekst eleven og du blir samde om, som ei kort oppsummering av samtalen.

 

 • Dokumentasjon av opplæringa:
 • Ein gong årleg mot slutten av opplæringsåret, vår.  Frist 10.juni.
 • Her legg du inn tekst i seks (evnt sju) tekstboksar.
 • Dokumentasjon av opplæringa er eit samarbeidsoppdrag. Dette blir gjort saman med/i samarbeidsmøte med andre lærarar i klassen.
 • Tekstboksar:
  • 1. Orden
   • Kort vurdering av korleis eleven meistrar å følgja ordensreglement, møta presis og førebudd til timar.
  • 2. Åtferd
   • Kort vurdering av korleis eleven meistrar å vise god åtferd mot medelevar og tilsette/vaksne.
  • 3. Å lesa, norsk og engelsk
   • Kort vurdering av korleis de opplever eleven sin kompetanse på dette området.
  • 4. Å skriva, norsk og engelsk
   • Kort vurdering av korleis de opplever eleven sin kompetanse på dette området.
  • 5. Å rekna
   • Kort vurdering av korleis de opplever eleven sin kompetanse på dette området.
  • 6. Å uttrykkje seg munnleg, norsk og engelsk
   • Kort vurdering av korleis de opplever eleven sin kompetanse på dette området.
  • 7. Anna
   • Her kan du skriva det du meinar bør dokumenterast, som ikkje kjem fram av dei andre tekstboksane. T.d praktiske dugleikar eleven har.
   • Denne tekstboks treng ikkje å fyllast ut, om du ikkje ser behov.

5. Progresjon

 • Det er naturleg å ta utgangspunkt i det som står i tekstboksane og kun revidera/ justera dette årleg.
 • Vel "hent vurderinger" slik at du får opp tekst frå førre gong det blei skrive i tekstboksen.
 • I revisjon av tekst, få kort fram kva utvikling som har vore sidan førre skriftlege dokumentasjon (negativ eller positiv retning).
 • Det skal vera mogleg å sjå "ein raud tråd" i dokumentasjonen gjennom åra, følgja ei utvikling.

 

5. Gjer tilgjengeleg

 • For at det du har skrive skal bli tilgjengeleg for føresette, og for at dokumentasjon skal kunne bli overført arkiv, er det viktig at du vel "avsluttet" når du er ferdig å skriva.
 • Du finn knapp for dette under kvart tekstboks.
 • Hugs å gi melding til elevar og føresette om at dei nå kan lesa det som er dokumentert i Visma Flyt Skole.
 • NB! Det er berre dei tekstboksane som er skrive i som blir synlege for føresette. 

    

Dokumentasjon, ungdomsskule

Ungdomsskulen dokumenterer opplæringa i alle fag + orden/åtferd to gonger årleg, i samband med halvårsvurdering.