Vurdering for læring

All vurdering skal bidra til lærelyst og fremja læring. Eleven skal ha ei aktiv rolle i vurdering av eige arbeid og utvikling, sosialt og fagleg.  Det skal vera rutiner for informasjon og dialog mellom heim - skule om eleven si utvikling.