Arealplan

Planleggingsoppgavene i Sauda kommune innen arealbruk er lagt til teknisk enhet, forvaltningsavdelingen.

Avdelingen har ansvar for behandling av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og oppfølging av kommunens arealdel.

Alle høringsdokumenter i forbindelse med planarbeid blir publisert på kommunens nettside.

Vedtatte reguleringsplaner finner du i kommunekartet.


Hvilke krav stilles?

Jfr. Plan- og bygningsloven §27.1, 12-3 skal planen utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form.

Behandlingstid

Fra forespørsel om regulering oversendes, til planen er vedtatt av kommunestyret, vil det normalt ta mellom 0,5 til 1 år. Saksbehandlingstiden vil avhenge av medgått tid til selve utarbeidelsen av planen, og graden av konflikter.

Gebyrer

Reguleringsplan/detaljregulering
Reguleringsplan/detaljregulering Gebyr 2022 Gebyr 2021
Inntil 10 daa, pluss 12 kr. pr. m2 BRA Kr 30 900 Kr 30 000
10 - 20 daa, pluss 12 kr. pr. m2 BRA Kr 32 610 Kr 31 660
Over 20 daa, pluss 12 kr. pr. m2 BRA Kr 36 820 Kr 35 740
Utover 20 daa, per daa, pluss 12 kr. pr. m2 BRA Kr 1 690 Kr 1640
Inntil 10 hytter Utgår Utgår
10 - 20 hytter Utgår Utgår
Utover 20 hytter, per daa Utgår Utgår

 

Reguleringsplan/detaljregulering - mindre endring
Reguleringsplan/detaljregulering - mindre endring Gebyr 2022 Gebyr 2021
Inntil 10 daa / inntil 10 hytter Kr 10 520 Kr 10 210
10 - 20 daa / 10 - 20 hytter Kr 12 630 Kr 12 260
Over 20 daa / Over 20 hytter Kr 14 730 Kr 14 300

 

Diverse
Tiltak Gebyr 2022
Vurdering av planframlegg som ikke er i tråd med kommuneplan
a) Byggeområde Kr 6 280
b) LNF-område Kr 12 570
Behandling av utbyggingsavtaler Kr 8 240
Gebyr for detaljplan som blir avvist etter 1. gangsbehandling Kr 25 120
Alexander Drange Svendal
Arealplanlegger/ Saksbehandler
E-post
Mobil 948 76 376

Åpningstider

Man og Ons: 10.00 - 14.00
Tirs og Tors: 10.00 - 15.00
Fre: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart

Kart