Generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Sol, varme og vind gjør faren spesielt stor. Tørkeskadet vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. 

Vær aktsom!


Det er svært lite som skal til for å starte en brann. Hver enkelt av oss må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt. Aktsomhetsplikten innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Brann

Bålforbudet

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".

Det generelle forbudet gjelder kun i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder. Men husk at aktsomhetsplikten gjelder på disse områdene. Det er den som utfører aktiviteten som er ansvarlig for brannsikkerheten. Å gjøre opp ild omfatter bruk av engangsgriller, bål- og peisinnretninger. Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse fra kommunen.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det åpenbart ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det åpenbart ikke kan føre til brann. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Grilling

Brannvesenet fraråder generelt all bruk av engangsgrill, i alle fall når det er tørke. De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig. Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag.

Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder et generelt forbud.

Husk at aktsomhetsplikten gjelder overalt, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger.
 

Tips til trygg bålbrenning
  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
  • Det bør være en voksen, edru person som har ansvaret for brannsikkerheten
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmateriell og annet søppel
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket


Kort oppsummert

Vi har et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, unntak av der det åpenbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.

Ved brann eller ulykke, ring 110

Inge Seim
Brannmester
E-post
Telefon 52 78 63 06
Mobil 957 87 068
Brannbefal
Mobil 951 65 902