Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg reguleres av "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" - kapittel 7.

Feiing forberedelse

Dette må du forberede før feiing av skorstein
  • Si fra til alle i boligen om at det vil bli feid
  • Det må ikke fyres i ildsteder (ovn og peis) under feiingen
  • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
  • Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige og forskriftsmessig i stand
  • Legg fram veggstige - den skal ligge på bakken under takstigen
  • Sørg for at det tilfredsstillende adkomst for feiing av skorsteinen. Dersom du trenger hjelp med stigen, ta kontakt med feieren på forhånd, så vil feieren være behjelpelig med stigen. 
  • Innvendig feiing og uttak av sot i kjeller må det dekkes til for å unngå sotskade. 
Adkomst til tak

Der feiing foregår fra tak med helling, skal det være montert takstige. Dette for at feieren skal kunne bevege seg trygt og for å unngå skade på taket. 

Alle bygg skal ha typegodkjent takstige montert etter monteringsanvisningen. 

Takstigen skal ligge inntil skorsteinen og gå opp til mønet, eventuent i overkant av skorsteinen, slik at feieren kan stå i takstigen (der det ikke er feieplattform)) under feiingen. 

Eiers ansvar

Det er eier som etter brannvernlovgivningen er ansvarlig for at det er tilfredsstillende adkomst for feiing. 

Etter utført feiing

Etter at skorsteinen er feiet vil feieren ta ut sotet fra sotluken. Dette er på grunn av registrering av sot-mengde og sot-type. Utfra disse kriteriene vil feier sette antatt ny feiedato.

Eier vil få SMS neste gang det skal feies.  

Feiing skal utføres så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår.

I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie.

Feieren bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, fyringen sin art og omfang. Feieren setter på bakgrunn av dette opp en rullerende plan for gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn etter en behovsprøving.

Varsel om feiing og tilsyn vil bli sendt ut på SMS. Dersom tidspunktet ikke passer, så må du ta kontakt med feieren - se kontaktinformasjon til høyre.

Gebyr

Feiing og tilsyn av pipe og ildsted
Feieavgift 2023
Feie og tilsynsavgift Kr 439
Feiing og tilsyn, hytter Kr 439

Adresse

Kyrkjegata 19
4200 Sauda

Kontakt:
Kåre Tjemsland
Tlf.: 481 48 837
epost: kare.tjemsland@sauda.kommune.no

Kart